Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.06


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Depresyon, Anksiyete, Stres ve Gelecek Kaygısı Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between Depression, Anxiety, Stress and Future Anxiety by Canonical Correlation Analysis

 

Ahmet Türk1, Meral Öztürk2, Veda Bilican Gökkaya3


Özet:

Bu çalışma genç yetişkinlerin depresyon, anksiyete, stres ile geleceğe ilişkin olumsuz duygular ve beklentiler, motivasyon kaybı ve umutsuzluk veri setleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 20-40 yaş aralığında yer alan 236 erkek ve 302 kadın genç yetişkin katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 29,28±7,32’dir. Kişisel bilgi formu, Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği online olarak katılımcılara ulaştırılmıştır. Veri setleri arasındaki ilişki Kanonik Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Bulgular, genç yetişkinlerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek, stres ile gelecek kaygılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Değişken veri setleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Depresyon, anksiyete ve stres azaldığında geleceğe ilişkin olumsuz duygular ve beklentiler, motivasyon kaybı ve umutsuzluk da azalmaktadır. Set-1 değişken veri seti içerisinde depresyon, Set-2 değişken veri seti içerisinde geleceğe ilişkin olumsuz duygular ve beklentiler hem kendi setlerini hem de diğer veri setini en çok açıklama gücüne sahiptir. Set-1 veri setinin Set-2 veri setini açıklama oranı %46,2; Set-2 veri setinin, Set-1 veri setini açıklama oranı ise %35,6’dır. Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkarak gençlerin depresyon, anksiyete, stres düzeyleri ile gelecek kaygılarını azaltmaya yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici ruh sağlığı hizmetlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Psikiyatristler ve psikologlar yanında psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları da ruh sağlığı hizmetlerinde destekleyici rol üstlenebilir.

Anahtar Kelimeler: depresyon, anksiyete, stres, gelecek kaygısı, genç yetişkinlik


1MSc, Social Work Department, Social Sciences Institute, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, shu.ahmetturk@gmail.com, Orcid; 0000-0001-5782-3794.

2Assoc. Prof., Social Work Department, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, mrozturk@cumhuriyet.edu.tr, Orcid; 0000-0001-7570-5361

3Assoc. Prof., Social Work Department, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, bilican@cumhuriyet.edu.tr, Orcid; 0000-0001-5083-6445

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ahmet Türk, Social Work Department, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, E-mail: shu.ahmetturk@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 02.03.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 19.06.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 18.07.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Türk, A., Öztürk, M, & Bilican-Gökkaya, V.  (2022). Investigation of the Relationship Between Depression, Anxiety, Stress and Future Anxiety by Canonical Correlation Analysis, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 262-270


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/