Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.02


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid-19’da Hamile Olmak: Doğum Korkusu, Covid-19 Korkusu ve Evlilik Uyumu

Being pregnant in Covid-19: Fear of Giving Birth, Fear of Covid-19, and Marital Adjustment

 

Ezgi Ulu1, Tuba Ertunç2


Özet:

Bu araştırmanın amacı doğum korkusu, Covid-19 korkusu ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda ayrıca demografik değişkenlere göredoğum korkusu, Covid-19 korkusu ve evlilik uyumu düzeylerinde farklılık durumları incelenmiştir. Araştırma Ankara’da özel bir hastanenin kadın doğum kliniğinde takibi yapılan 382 gebe ile yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Wijma Doğum Beklentisi-Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A Versiyonu, Covid-19 Korkusu Ölçeği ve Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği uygulanmıştır. Demografik değişkenlere göre doğum korkusu, Covid-19 korkusu ve evlilik uyumundan alınan puanların karşılaştırılması için Bağımsız Örneklem T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Değişkenlerin birbirleriyle ilişkisi ise Pearson Korelasyonanaliziile test edilmiş olup, Covid-19 korkusu ve evlilik uyumunun, doğum korkusunu yordayıcı etkisi regresyon analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda yaşa göre doğum korkusunda farklılık saptanırken, sağlık sorununa göre hem doğum korkusunun hem de Covid-19 korkusunda farklılık saptanmıştır. Ayrıca gebelik haftasına göre de Covid-19 korkusu farklılık göstermektedir. Doğum korkusu ile Covid-19 korkusu arasında pozitif yönde, evlilik uyumu arasında ise negatif ilişki bulunmuştur. Ayrıca Covid-19 korkusu ile evlilik uyumunun, doğum korkusunu anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: gebe, doğum, Covid-19, korku, evlilik uyumu


1Asist. Prof., Near East University, Faculty of Arts and Science, Psychology Department, Nicosia, TRNC, ezgi.ulu@neu.edu.tr, Orchid ID: 0000-0001-6418-8995

2Clinical Psychologist., VM Medical Park, Ankara, Turkey, tubaertunc1806 @gmail.com, Orchid ID: 0000-0001-9965-2815

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ezgi Ulu, Near East University, Nicosia, TRNC, E-mail: ezgi.ulu@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.04.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 28.06.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 15.08.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Ulu, E. & Ertunç, T. (2022). Being pregnant in Covid-19: Fear of Giving Birth, Fear of Covid-19, and Marital Adjustment, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 222-230


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/