Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.09


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVID-19 Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler : Kesitsel Bir Çalışma

The Burnout Levels of Nurses Working in COVID-19 Ward and Intensive Care Units and Associated Factors: A Cross-sectional Study

Aynur Uysal Toraman1, Ökkeş Kısa2

Özet:

Bu çalışmada COVID-19 servis ve yoğun bakımlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeyleri ile ilişkili faktörler incelenmiştir. Kesitsel tipte olan Çalışmanın evreni Türkiye’nin İzmir ilindeki beş kamu hastanesindeki COVID-19 servis ve yoğun bakımlarda çalışan 1200 hemşireden oluşmaktadır. Örneklem seçimi olasılıksız örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmış ve evrenin tümüne ulaşılması amaçlanmıştır. Veriler 15 Nisan – 15 Temmuz 2021 tarihleri arası 554 hemşireden yüz yüze görüşme ve kağıt kalemle tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada Birey Tanıtım Formu ve Maslach Burnout ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularında bekar olanların, çocuk sahibi olmayanların ve sözleşmeli çalışanların kişisel başarı ortalaması diğerlerine göre yüksek bulunmuş; Damgalanma değişkeninde duygusal tükenme, [EE] ve duyarsızlaşma [DP] tükenmişliğe maruz kaldığı saptanmıştır. Meslekte 1-5 yıl arası çalışanların ve COVID-19 salgında yoğun bakımda çalışanların kişisel başarısı diğerlerine kıyasla yüksektir. COVID-19 salgınında çalışma ortamı ve genel sağlık durumu değişkeninde hemşirelerin duygusal tükenme, [EE] ve duyarsızlaşma [DP] tükenmişliğe maruz kaldığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre COVID-19 salgınında hemşireler damgalanmaya maruz kaldığı için toplumsal değeri yükseltilmeli, olumsuz çalışma ortamı tükenmişliği yükselttiği için çalışma ortamı uygun hale getirilmeli ve genel sağlık durumları olumsuz  etkilendiği için ruh sağlığı müdahale programları uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; SARS-CoV-2; Hemşirelik; Tükenmişlik


* This article was presented as an oral presentation at The Fourth International Clinical Nursing Congress Online on 08-11 December 2022.

 

1Prof., Ege University, Faculty of Nursing Public Health, Nursing Department, Izmir-Turkey, uysaltoramanaynur@gmail.com, Orcid; 0000-0001-8176-4042

2Research Asst., S.B.Ü Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir-Turkey, okkeskisa22@gmail.com, Orcid; 0000-0003-4933-0943

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ökkeş Kısa, S.B.Ü Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, E-mail: okkeskisa22@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 24.09.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 15.02.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.03.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Uysal-Toraman, A. & Kısa, Ö. (2023). The Burnout Levels of Nurses Working in COVID-19 Ward and Intensive Care Units and Associated Factors: A Cross-sectional Study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 74-82


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/