Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.26


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVID – 19 Salgın Sürecinde Çalışanın Motivasyon Kaynakları: Pandemi Sürecinde Neden İşe Gitmek İstenir?

Sources of Employee Motivation During COVID – 19 Outbreak: Why is it Desired to Go toWork During Pandemic?

 

Nihal Mamatoğlu 1, Şeyhmus Aksoy2


Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, Koronavirüs (COVID – 19) salgını ilan edildikten sonra alınan tedbirler ve çalışma hayatı düzenlemeleri sebebiyle bir zorlama olmasa bile ısrarla işe gitme eğiliminde olan çalışanların işe gitme gerekçelerini ortaya koyan, psikometrik özellikleri görgül olarak test edilmiş bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemi %43’ü kadın ve %52’si erkek olmak üzere toplam 166 çalışandan oluşmaktadır. Elde edilen veriye yapılan faktör analizi COVID-19 salgın döneminde çalışanın motivasyon kaynaklarının ‘‘İşten Atılma Korkusu’’, ‘‘Kendinden Başkasına Güvenmeme’’, ‘‘Ev sorunlarından Kaçma’’, ‘‘İş Bağımlılığı’’ ve ‘‘Kendini Gösterme’’ olarak isimlendirilen beş boyutlu bir yapısı olduğunu göstermiştir. Bu araştırmada çalışanların COVID-19 salgın döneminde işten atılma korkusu, iş bağımlılığı, kendini gösterme, ev sorunlarından kaçma ve kendinden başkasına güvenmemenin COVID-19 salgın sürecinde çalışanların motivasyon kaynaklarını oluşturduğu ve son olarak ‘‘COVID-19 Salgını Sürecinde Çalışanın Motivasyon Kaynakları’’ ölçeğinin Türk örnekleminde uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, motivasyon kaynakları, örgütsel kimlik, örgütsel statü, iş memnuniyeti


1Professor, Bolu Abant İzzet Baysal University, Department of Psychology, Bolu, Türkiye, mamatoglunihal@yahoo.com Orcid; 0000-0003-1375-6782

2 MSc. Bolu Abant İzzet Baysal, Department of Psychology, Bolu, Türkiye seyhmus.aksoy1@gmail.com   Orcid; 0000-0001-6637-4126

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Şeyhmus Aksoy, Bolu Abant İzzet Baysal University, Department of Psychology, Bolu-Türkiye, E-mail: seyhmus.aksoy1@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 06.04.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 22.06.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 14.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Mamatoğlu, N. & Aksoy, Ş.  (2021). Sources of Employee Motivation During COVID – 19 Outbreak: Why is it Desired to Go toWork During Pandemic?, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 250-260


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/