Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.22.2.04


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVID-19 Peritravmatik Distres İndeksi’nin (CPDI) Türkiye Örneği’ne Uyarlama Çalışması

Initial Adaptation Study of COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI) to Turkish Sample

 

Funda Kocaay1, Fatih Yığman2, Nursemin Unal3, Fulya Barış Pekmezci4


Özet:

Travma sonrası stres bozukluğunun yordayıcısı olarak kabul edilen peritravmatik distres, travmatik bir olay karşısında yaşanan korku ve çaresizlik duygusunu ifade eder. COVID-19 pandemisinin peritravmatik reaksiyonlara ve travma sonrası stres bozukluğu semptomlarına yol açabileceği değerlendirilmiştir. Çalışmada, COVID-19 pandemisi sırasında peritravmatik distres düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen “COVID-19 Peritravmatik Distres İndeksi (CPDI)” nin Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışma 248 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. CPDI ölçeğindeki maddeler Türkçe’ye çevrilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Güvenirlik için ise Cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin orijinal yapısı doğrulanmış ve yapı geçerliliği sağlanmıştır. Bu ölçüm aracı, Türk nüfusunun peritravmatik distres düzeylerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, koronavirüs, peritravmatik distres


1Asst. Prof. Dr., Ankara Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara-Turkey, fkocaay@gmail.com Orcid İd: 0000-0003-4352-4675

2Assist. Prof. Dr., Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara-Turkey, dr.yigman@gmail.com Orcid İd: 0000-0001-6052-7662

3Assist. Prof., Ankara Medipol University, Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Ankara-Turkey, nurse_unal@hotmail.com Orcid İd: 0000-0003-3141-7194

4Assist. Prof., Yozgat Bozok University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education, Yozgat-Turkey, fulyabaris@gmail.com Orcid İd: 0000-0001-6989-512X

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nursemin Unal, Ankara Medipol University, Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Ankara-Turkey, E-mail: nurse_unal@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 21.01.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.03.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 29.03.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 20.06.2022

Citing/Referans Gösterimi: Kocaay, F., Yığman, F., Unal, N. Barış-Pekmezci, F. (2022). Initial Adaptation Study of COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI) to Turkish Sample, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(2): 148-153


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/