Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.22.2.06


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid-19 Pandemisinde Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of the Psychological Resilience of Health Sciences Students in Terms of Some Variables in the COVID-19 Pandemic

 

Ezgi Dirgar1, Betül Tosun1, Katalin Papp2, Buğlem Kadriye Dolanbay1, Nermin Olgun1, Nurten Özen3


Özet:

Psikolojik dayanıklılık, zorlu yaşam deneyimlerinden kurtulma yeteneği, değişiklikler veya afetlerle etkin bir şekilde başa çıkma yeteneği olarak tanımlanır. COVID-19 pandemisinin beklenmedik seviyede yüksek yayılma oranı ve karantina politikaları, bireylerin stres seviyelerini artırabilir ve duygusal sorunlara yol açabilir. Sağlık bilimleri öğrencilerinin COVID-19 hakkında doğru bilgi, tutum ve davranışlarla donatılması, pandemiyle mücadelenin ön saflarında yer alacakları ve uygun eğitimin dayanıklılığı beraberinde getireceği için çok önemlidir. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin Covid-19 pandemisindeki psikolojik dayanıklıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesinin amaçlandığı bu araştırma Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde bulunan bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 426 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Koronavirüs Bilgi Formu ve Yetişkin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde normal dağılıma uygunluk testleri, Student t Test, One way ANOVA ve Çoklu Regresyon analizi uygulandı ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Öğrencilerin yarısından fazlası (%55,6) kız, %93,9’u bekar ve yaş ortalamaları 20,65±2,25 yıl idi. En yüksek ölçek puanını Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin en düşük ölçek puanını Hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldığı; evlilerin, çalışmayanların, sürekli el yıkama ve etrafını temizleme davranışı gösterenlerin psikolojik dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu bulundu. Pandeminin, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin psikolojik dayanıklıklarını farklı şekillerde etkilediği, öğrencilerin psikolojik dayanıklıklarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Covid-19, Pandemi, Psikolojik Dayanıklılık, Sağlık Bilimleri Öğrencileri


1Assit. Prof., Nursing Department, Faculty of Health Sciences Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey, Orcid İd: 0000-0001-8214-7441

1Assoc.Prof., Nursing Department, Faculty of Health Sciences Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey, Orcid İd: 0000-0002-4505-5887

2Assoc. Prof, Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Debrecen Universty, Nyreghaza, Hungary, Orcid İd: 0000-0003-1653-6048

1Nursing Student., Nursing Department, Faculty of Health Sciences Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey, Orcid İd: 0000-0003-1887-8244

1Prof.., Nursing Department, Faculty of Health Sciences Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey, Orcid İd: 0000-0002-8704-4588

3Assoc. Prof., Florence Nightingale Hospital School of Nursing, Demiroglu Bilim University, İstanbul-Turkey, Orcid İd: 0000-0003-3988-0474

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nursing Department, Faculty of Health Sciences Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey, E-mail: tosunbetul@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 01.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.04.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 29.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 20.06.2022

Citing/Referans Gösterimi: Dirgar, E., Tosun. B., Papp. K., Dolanbay, B. K, Olgun. N. & Özen. N. (2022). Investigation of the Psychological Resilience of Health Sciences Students in Terms of Some Variables in the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(2): 162-170


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/