Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.03


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid – 19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinde Bilişsel Kontrol ve Esneklik ile Anksiyete İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Relationship of Cognitive Control and Flexibility with Anxiety among Nursing Students in the Times of COVID-19 Pandemic: A Cross-sectional Study

 

Burcu Bayrak Kahraman1, Sevinç Mersin2, Aysun Acun3


Özet:

Hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde bilişsel kontrol ve esneklik düzeylerinin değerlendirilmesi, pandemi ile baş etme becerilerini artırma ve kaygılarını azaltmada ilk adım olabilir. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 sürecinde bilişsel kontrol ile esneklik ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 275 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler bilgi formu, Bilişsel Kontrol ve Esneklik Ölçeği ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların Bilişsel Kontrol ve Esneklik Ölçeği ortalamaları 84.40±14.81, Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 puan ortalamaları 7.86±4.66 olarak bulundu. Bilişsel Kontrol ve Esneklik Ölçeği ortalamaları ile Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşıldı. Bilişsel Kontrol ve Esneklik Ölçeği puanlarının duygu üzerinde bilişsel kontrolü erkeklerde anlamlı düzeyde yüksekken, kadınlarda yaygın anksiyete bozukluğu-7 Ölçeği puan ortalaması anlamlı olarak daha yüksek belirlendi. Araştırmada öğrencilerin bilişsel kontrol ve esneklik düzeyleri ile genel anksiyete düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin Covid-19 pandemisi ile baş etmede bilişsel kontrol ve esneklik düzeylerini artırmaya yönelik müdahaleler önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, bilişsel kontrol, esneklik, kaygı, hemşirelik öğrencileri


1Assoc. Prof., Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Bilecik-Turkey, Orcid Id: 0000-0003-2301-1274

2Asst. Prof., Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Bilecik-Turkey, Orcid Id: 0000-0001-8130-6017

3Asst. Prof., Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Bilecik-Turkey, Orcid Id: 0000-0003-0049-2669

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Bilecik-Turkey, E-mail: burcu.bayrak@bilecik.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 16.09.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 02.09.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 01.10.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Kahraman -Bayrak, B., Mersin, S. & Acun, A. (2022). Cognitive Control and Flexibility and Anxiety in The Times of the COVID-19 Pandemic in Nursing Students: A cross-sectional study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 324-331


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/