Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.30


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Covid-19 Pandemisi Sırasında Eş Şiddeti: Alanyazın Çalışması

Intimate Partner Violence During Covid-19 Pandemic: Literature Review

 

Zihniye Okray1, Cemaliye Direktör2  Güley Bilgi Abatay3


Özet:

COVID-19 pandemisi ile birlikte evde kalma, sosyal izolasyon ve bunun gibi virüsün bulaşını engelleyecek bir çok önlem Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrultusunda devletler tarafından alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu gibi sosyal izolasyon kararları COVID-19 pandemisinin toplum içerisinde bulaşını engellese de beraberinde başka sorunları da getirmiştir. Evler virüsten korunmak için güvenli bölgeler olarak görülürken ev içinde kadına yönelik şiddet pandemisi ortaya çıkmıştır. Sosyal izolasyon kararlarının alınmasından itibaren eş şiddeti ile ilgili başvurular artmış ve kadınlar pandemi öncesinden daha sık ve daha ciddi boyutlarda eş şiddetine maruz kalmışlardır. Bu çalışmanın amacı pandemi gibi psikososyal krizlerde eş şiddetini artıran faktörleri tespit etmektir. Araştırma sonucunda eş şiddetinin dünya genelinde sosyo-ekonomik ve eğitim durumu gözetmeksizin toplumların genelinde yaygın şekilde ortaya çıktığı, aile üyelerinin uzun süreler aynı ortamı paylaşması ve pandeminin yarattığı ekonomik kayıpların eş şiddetini artıran önemli değişkenler olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, eş şiddeti, tetikleyiciler


1Assoc. Prof.,  European University of Lefke, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Lefke, Cyprus, Orcid:  0000-0002-9117-4991.

2Assist. Prof., European University of Lefke, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Lefke, Cyprus, Orcid: 0000-0002-6055-2224

3Assist. Prof., Final University, Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance Department, Kyrenia, Cyprus, Orcid: 0000-0003-4814-2107

Address of Correspondence/Yazışma Adresi:   European University of Lefke, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Lefke, Cyprus, E-mail: zokray@eul.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 27.07.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 05.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 21.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Okyay, Z., Direktör, C. & Abatay, B. G. (2021). Intimate Partner Violence During Covid-19 Pandemic: Literature Review, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 289-297


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/