Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.12


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Arasindaki İlişki

The Relationship between Intolerance of Uncertainty and the Depression, Anxiety and Stress Levels of Nursing Students during the Covid-19 Outbreak

 

Sibel Şentürk1, Nazife Bakır2


Özet:

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde Türk hemşirelik öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük ile depresyon, anksiyete ve stress düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki bu araştırma, 18-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında 506 hemşirelik öğrencisi ile tamamlanmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21) ile toplanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin BTÖ toplam puan ortalaması 37.18±10.10’dur. DASS-21’in alt ölçekleri incelendiğinde, DASS-21“depresyon” alt boyutu puan ortalaması 13.20±5.87, “anksiyete” alt boyutu puan ortalaması 10.76±3.94 ve “stres” alt boyutu puan ortalaması 14.21±5.90 olarak belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin akademik başarı ve COVID-19 süresince kendini nasıl hissettiği değişkenleriyle BTÖ ve DASS-21 skalası alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin BTÖ toplam puanı ile DASS-21 skalası alt boyutları arasında ise zayıf yönde pozitif ilişki saptanmıştır (p<0,01). Hemşirelik öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlükleri arttıkça depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri de artmaktadır. Hemşirelik öğrencilerine mental sağlık sorunları yaşamalarını önlemek, mental sorunlarını tespit etmek ve bu mental sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışmanlık sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hemşirelik Öğrencisi, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Depresyon, Anksiyete, Stres.

1 RN, PhD, Department of Nursing, Bucak Health School,  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Bucak-Burdur-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0002-5634-174X

2 RN, PhD, Department of Nursing, Bucak Health School,  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Bucak-Burdu-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0003-1324-0647

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: RN, PhD, Department of Nursing, Bucak Health School,  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Bucak-Burdur-Turkey, E-mail: sibelsenturk@mehmetakif.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 05.04.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 10.05.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.05.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.06.2021

Citing/Referans Gösterimi: Şentürk, S., Bakır, N.  (2021). The Relationship between Intolerance of Uncertainty and the Depression, Anxiety and Stress Levels of Nursing Students during the Covid-19 Outbreak, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 97-105


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/