Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.23.3.02


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVID-19 Pandemi Sürecinde Algılanan Sosyal Destek ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of the Relationship between Post-Traumatic Growth and Perceived Social Support During the COVID-19 Pandemic

Haydeh Faraji1, Dilara Karakoç2

Özet:

COVID-19 salgın sürecinde hastalık kapmakla ilintili şiddetli kaygılar ve koronavirüs sebebiyle bireylerin yakınlarını kaybetmeleri insanlar üzerinde travmatik bir etki yaratabilmektedir. Ancak psikolojik anlamda travmatize edici yaşantılar her zaman negatif psikolojik sonuçlar doğurmamaktadır. Travma sonrası büyüme kavramı, bireylerin örseleyici yaşantılar ile mücadele ederken sergiledikleri baş etme yöntemleri sonucunda açığa çıkan olumlu değişimleri ifade etmektedir. Travmatik yaşantıların ardından büyümenin gerçekleşmesi algılanan sosyal desteğin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgın döneminde genç yetişkin bireylerin algıladıkları sosyal destek düzeyi ile travma sonrası büyüme düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 18-35 yaş aralığında bulunan toplam 467 (325 kadın, %69.6’sı kadın, 142 erkek, %30.4’ü erkek) genç yetişkin birey oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Sosyal Bilimler için İstatistik (SPSS) 25.00 Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizinde Pearson Korelasyon Testi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırmada COVID-19 pandemi sürecinde genç yetişkin bireylerin algıladıkları sosyal destek düzeyi arttıkça travma sonrası büyüme düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Aile ve özel kişiden elde edilen sosyal desteğin travma sonrası büyümeyi yordadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Kitlesel Travma, Travma Sonrası Büyüme, Algılanan Sosyal Destek


1Assist. Prof., Istanbul Aydın University, Faculty of Science and Literature, Department of Psychology, Istanbul, haydehfaraji@aydin.edu.tr, Orcid id: 0000-0001-5306-6546

2Clinical Psychologist Dilara Karakoç, Ankara University Doctorate Student, Ankara University Education Sciences Graduate Institute, Educational Psychology Doctorate Programme, Ankara, dilara95psy@gmail.com, Orcid id: ‪0000 0001 8568 6715

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Istanbul Aydın University, Faculty of Science and Literature, Department of Psychology, Istanbul, haydehfaraji@aydin.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 10.11.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 19.05.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 26.06.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2023

Citing/Referans Gösterimi: Faraji, H. & Karakoç, D. (2023). Examination of the Relationship between Post-Traumatic Growth and Perceived Social Support During the COVID-19 Pandemic. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 201-207


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/