Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.06


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Kadınların Duygusal Yeme Davranışı Farkındalığı ile Beden İmgesi arasındaki İlişki

The Relationship Between Emotional Eating Behavior Awareness and Body Image of Women in Turkey During the Covid-19 Pandemic Period

Nurten Elkin1, Selin Kalabaş2

Özet:

Bireyler duygularına tepki olarak yemek yerler. Kadınların duygusal yeme davranışları ile beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu korelasyon çalışması 2022-2023 yıllarında 210 kadınla gerçekleştirildi. Bilgi Formu, Hollanda Yeme Davranışı Anketi ve Beden İmajı Ölçeği, Google Forms’da oluşturulan yapılandırılmış bir anket aracılığıyla çevrimiçi olarak uygulandı. Verilerin analizinde IBM SPSS 26.00 yazılımı kullanılmıştır. Katılımcıların 124’ü (%59) 18-25 yaş arasındadır; 23’ü (%11) 26-33 yaş arasındadır; 28’i (%13,3) 34-41 yaş arasındadır; 18’i (%8,6) 42-50 yaş arasındadır; 17’si (%8,1) 51 yaş üzerindedir. Beden imajı ve duygusal yeme değişkenlerinin güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulundu. Beden imajı ile duygusal yeme arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Beden imajı ile duygusal yeme arasında pozitif, kısıtlayıcı yeme ile beden imajı arasında negatif, dışsal yeme ile beden imajı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, Beden imajı, Kadın, Pandemi dönemi, Covid-19


1Assist. Prof., Istanbul Gelisim University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development, İstanbul- Türkiye, nelkin@gelisim.edu.tr, Orcid id:  0000-0002-9470-2702

2Lec., Istanbul Aydın University, Graduate Education Institute, İstanbul- Türkiye, selinkalabas@stu.aydin.edu.tr, Orcid id: ‪ 0000-0001-5902-1103

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nurten Elkin, Istanbul Gelisim University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development, İstanbul- Türkiye, nelkin@gelisim.edu.tr,

Date of Received/Geliş Tarihi: 22.05.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 01.10.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 23.11.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Elkin, N. & Kalabaş, S. (2023). The Relationship Between Emotional Eating Behavior Awareness and Body Image of Women in Turkey During the Covid-19 Pandemic Period. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 339-343


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/