Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.20


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid-19: Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Anksiyetenin Prediktörleri

Covid-19: Predictors of Depression and Anxiety Among High School Students

 

Neşe Yakşi1, Mehtap Eroğlu2, Mikail Özdemir3


Özet:

Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) klinik olarak çocukları erişkin bireyler kadar etkilemese de COVID-19 pandemisinin adölesanlar üzerindeki kısa ve uzun dönem etkileri oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisinde lise öğrencilerinin depresyon ve anksiyete sıklığı ile etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmaya Haziran-Temmuz 2020 tarihlerinde 2 farklı ilden 506 lise öğrencisi dahil edilmiştir ve sosyodemografik özellikleri içeren bir soru formu, ‘Çocuk Depresyon Ölçeği’ ve ‘Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği’ online olarak uygulanmıştır. Veri analizinde tek değişkenli ve çok değişkenli analizler uygulanmış olup p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.  Depresyon sıklığı %22.9, sürekli anksiyete ölçek puanı ortanca değeri 44, durumluk anksiyete ölçek ortanca değeri 39 olarak bulunmuştur. Düşük gelir düzeyi, kendinin ya da aynı evde yaşadığı kişilerin risk altında olduğunu düşünme, bilgi kaynağı olarak sağlık profesyonelleri dışındaki kaynakların kullanılması, uzamış ekran süresi, koronavirüsle ilgili anne stres puanının yüksek olması, aile içi iletişim puanının düşük olmasının depresyon sıklığını artırdığı gösterilmiştir. Daha yüksek okul sınıfı, düzenli egzersiz yapmama, kendinin ya da aynı evde yaşadığı kişilerin risk altında olduğunu düşünme, evde yalnız kalma, koronavirüsle ilgili anne ve baba stres puanının yüksek olması ve aile içi iletişim puanının düşük olmasının anksiyete puanını artırdığı gösterilmiştir. Adölesanlar COVID-19 pandemisinin psikolojik sonuçlarından oldukça muzdariptir. Özellikle ebeveyn ilişkili faktörlerin çocukların psikolojik durumunu etkilediği görüldüğünden, pandemide erken ruh sağlığı müdahalelerinin planlanması ve uygulanmasında ailenin dahil edilmesi önemlidir. Sosyal izolasyon döneminde çocuk ve ergenler için ev içi egzersiz programlarının düzenlenmesi, ekran başında geçen sürenin kısıtlanması, aile bireyleri ile iletişimin iyileştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Depresyon, Anksiyete, Adölesan, Türkiye


1MMed., Nigde Central Community Health Center, Public Health, Nigde-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-6175-2359

2MMed, Nigde Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychiatry, Nigde-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-5879-9412

3MMed., Oguzeli District Health Directorate, Public Health, Gaziantep-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-7567-1763

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nigde Central Community Health Center, Public Health, Nigde-Turkey, E-mail: drnsyks@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 31.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 02.06.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 14.07.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Yakşi. N., Eroğlu, M., Özdemir, M. (2021). Covid-19: Predictors of Depression and Anxiety Among High School Students, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 192-202


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/