Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.22.2.08


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVİD-19 Korkusu, Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study to Examine the Relationship Between Fear of COVID-19, Psychological Resilience, and Life Satisfaction

 

Nurullah Yelboğa1, Salih Aydın2, Abdullah Işık3


Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, COVİD-19 korkusunun ve yaşam doyumunun bireylerin psikolojik dayanıklılıklarına etkisini incelemektir. Bu kapsamda yetişkin bireylerin pandemi döneminde ortaya çıkan COVİD-19 korkularının ve yaşam doyumlarının psikolojik sağlamlıkları ile ilişkisi ele alınmıştır. Bu amaca yönelik çalışmanın veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, COVİD-19 Korkusu Ölçeği, Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklemini 206 kadın (%78,3) ve 57 erkek (%21,7) olmak üzere toplam 263 birey oluşturmaktadır. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin analizinde SPSS 19 paket programı kullanılarak Frekans, Korelasyon ve Regresyon Testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre bireylerin COVİD-19 korkusu psikolojik sağlamlık düzeylerini negatif yönde; yaşam doyumları ise psikolojik sağlamlık düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir. Araştırmanın sonuçları, literatür çerçevesinde tartışılmış ve bu doğrultuda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19 Korkusu, Psikolojik Sağlamlık, Yaşam Doyum


1MSc, Artvin Çoruh University, Department of Social Work and Counseling, Artvin-Turkey, nurullah_yel06@hotmail.com Orcid; 0000-0001-8281-7070.

2PhD, Artvin Çoruh University, Department of Banking and Finance, Artvin-Turkey, salihaydin@artvin.edu.tr, Orcid; 0000-0002-3817-1169.

3 PhD, Sinop University, Department of Social Work, Sinop-Turkey, aisik@sinop.edu.tr, Orcid; 0000-0002-5339-2883.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nurullah Yelboğa, Artvin Çoruh University, Department of Social Work and Counseling, Artvin-Turkey, E-mail: nurullah_yel06@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 25.02.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 18.03.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 25.03.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 20.06.2022

Citing/Referans Gösterimi: Yelboğa, N., Aydın, S. & Işık, A. (2022). A Study to Examine the Relationship Between Fear of COVID-19, Psychological Resilience, and Life Satisfaction, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(2): 180-188


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/