Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.19


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid – 19 Hazırlılığı Örgütsel Güven Ölçeği

Covid – 19 Readiness Organizational Trust Scale

 

Nihal Mamatoğlu1, Şeyhmus Aksoy2


Özet:

Bu çalışmada, Türkiye’de COVİD-19 salgını ilan edildikten sonra; makro düzeyde devletin, daha aşağıda örgütlerin, çalışanların ve örgüt yöneticilerinin, salgınla ilgili olarak aldığı kararlar, tedbirler, çalışanların kendi aralarında ve örgütle kurduğu iletişim, iş yapma tarzı ile ilgili getirilen yenilikler bağlamında çalışan ve örgüt arasında kurulan güven-güvensizliğin nasıl yapılandığını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan açık uçlu sorular yardımıyla çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nitel veri ölçümlenebilir ölçek maddelerine dönüştürülmüş ve Sosyo-demografik Bilgi Formu, Genel İş Memnuniyeti, İşten Ayrılma Niyeti ölçekleriyle birlikte farklı sektörlerde çalışan 150 katılımcıya (Erkek: 78, Kadın: 72; Yaş: 22 – 67, Ort:38.3, SS:12.43) uygulanmıştır.  Elde edilen bulgular ölçeğin ‘Yöneticiye Güven’, ‘Kuruma Güven’ ve ‘Çalışana Güven’ olmak üzere üç faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya koymuştur. Kriter geçerliliği kapsamında gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçları ölçeğe ait tüm alt boyutların Genel İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Niyeti ile ilişkilendiğini göstermektedir.  Ayırt etme geçerliliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen analizler işin sağlık açısından tehlike algısının az tehlikeli ve çok tehlikeli olduğu gruplarda Örgüte Güven ve Çalışana Güven boyutlarında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen bulgular COVID – 19 Hazırlılığı Örgütsel Güven Ölçeği’nin Türk örnekleminde psikometrik özellikleri görgül olarak test edilmiş geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, COVID – 19, COVID – 19 Hazırlılığı, Ölçek Geliştirme


1Prof., Dr., Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Bolu-Turkey,  Orcid Id: https://orcid.org/0000-0003-1375-6782

2 MSc, Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Bolu-Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0001-6637-4126

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, Bolu-Turkey, E-mail:seyhmus.aksoy1@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 10.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 03.05.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 04.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Mamatoğlu, N., Aksoy, Ş.  (2021). Covid–19 Readiness Organizational Trust Scale, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 183-91


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/