Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.22.2.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVID-19 Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Investigation of Activities of Daily Living and Hospital Anxiety and Depression Levels of COVID-19 Patients: A Descriptive Study

 

Betül Tosun1, İsmail Dusak2, Nursemin Unal3, Serap Güngör4, Nuran Tosun5


Özet:

Bu çalışma, COVID-19 hastalarının hastane anksiyete, depresyon düzeyleri ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını incelemeyi amaçladı. Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışma 1-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında n=100 COVID-19 hastası ile yapıldı. Verilerin toplanmasında hasta sosyodemografik tanımlayıcı bilgi formu, “Katz Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsızlık İndeksi” ve “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği” kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler, Student t testi, Mann Whitney U testi, One-way ANOVA testi ve Kruskal Wallis Testi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hastaların yaş ortalaması 41.77 ± 12.10 (Min:20, Max:70) idi. Hastaların yarısından fazlası (%68) erkekti ve %86’sı servis izolasyon odalarında tedavi ve bakım alıyordu. Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği puan ortalamaları 6.66 ± 6.05 (Min: 0, Max: 21) ve Katz Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsızlık puan ortalamaları 5.57 ± 1.27 olup, hastaların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeyi arttıkça hastane anksiyete ve depresyon düzeylerinin azaldığı belirlendi. Bu değişkenlerin ortalama puanları arasında negatif orta düzeyde bir korelasyon (r = -0.530, r = -0.552) bulundu. COVID-19 hastaları genellikle odalarında izole bir şekilde bakım aldıkları için günlük yaşam aktiviteleri ve hastane anksiyete ve depresyon düzeyleri değerlendirilmeli ve desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Günlük yaşam aktiviteleri, anksiyete, COVID-19, depresyon, pandemi.


1Assoc. Prof., Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Gaziantep-Turkey, tosunbetul@gmail.com, Orchid ID: 0000-0002-4505-5887

2MSN, Sanliurfa Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, Sanliurfa-Turkey, dusak_ismail@hotmail.com, Orchid ID: 0000-0002-5052-8175

3Assist. Prof., Ankara Medipol University, Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Ankara-Turkey, nurse_unal@hotmail.com, Orchid ID: 0000-0003-3141-7194

4MSN, Kahramanmaras Sütçü İmam University, Vocational School of Health Services, Kahramanmaras-Turkey, serap_32_06@hotmail.com, Orchid ID: 0000-0003-0854-6350

5Prof., Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Gaziantep-Turkey, nuran.tosun@hku.edu.tr, Orchid ID: 0000-0002-8414-8269

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Betül TOSUN, Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Gaziantep-Turkey, E-mail: tosunbetul@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 28.10.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 29.03.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 08.03.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 20.06.2022

Citing/Referans Gösterimi: Tosun, B., Dusak, İ., Ünal, N., Güngör, S. & Tosun, N. (2022). Investigation of Activities of Daily Living and Hospital Anxiety and Depression Levels of COVID-19 Patients: A Descriptive Study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(2): 171-179


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/