Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.03


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


COVID-19 Bağlantılı Kaygının Bireylerin Pozitif ve Negatif Duyguları ile İlişkisi

The Relationship of Covıd-19 Related Anxiety with Positive and Negative Emotions of Individuals

Büşra Özdoğan1, Gökben Hızlı Sayar2, Hüseyin Ünübol3


Özet:

Covid-19, 2019 yılı sonundan itibaren pandemi olarak ortaya çıkmış ve bireylerin ruh sağlığını etkileyerek kaygıya, korkuya ve umutsuzluğa neden olmuştur. Bu araştırmada, Covid-19 bağlantılı kaygının bireylerin pozitif ve negatif duyguları ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çevrimiçi ortamda yürütülen bu kesitsel araştırmaya, 31.3 (SS=10.20) yaş ortalamasına sahip 3121 kişi dahil edilmiştir. Veriler, Sosyodemografik Bilgi Formu, Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır.  Bu çalışmada, salgın hastalık kaygısı ile pozitif duygular arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0.057; p<.001); salgın hastalık kaygısı ile negatif duygular arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.571; p<.001). Ekonomik kaygı ile negatif duygular arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gösterilmiştir (r=-0.335; p<.001). Karantina kaygısı ile pozitif duygular arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0.044; p<.05). Karantina kaygısı ile negatif duygular arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.534; p<.001). Sosyal yaşam kaygısı ile negatif duygular arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki gösterilmiştir (r=0.489; p<.001). Bu araştırmanın sonuçları pozitif ve negatif duygular ile salgın hastalık kaygısı, ekonomik kaygılar, karantina kaygısı, sosyal yaşam kaygısının ilişkisine işaret etmektedir. Bu ilişki kaygıların duyguları etkilemesi şeklinde olabileceği gibi, duyguların kaygı düzeyini etkilemesi şeklinde de olabilir. Bu nedenle Covid-19 gibi salgın hastalık süreçlerinde kaygıyı yatıştıracak önlemler alınırken mutlaka pozitif ve negatif duygular da incelenmeli ve onarıcı önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kaygı, Negatif Duygular, Pandemi, Pozitif Duygular


1PhD Student., Uskudar University, Psychology Doctorate Program, Istanbul, Turkey, busra.ozdogan@st.uskudar.edu.tr Orcid; 0000-0002-2449-9147

2Prof. Dr. Uskudar University, Institute Director – Head of Clinical Psychology Department, Istanbul, Turkey, gokben.hizlisayar@uskudar.edu.tr, Orcid; 0000-0002-2514-5682

3Assoc. Prof., Beykent University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, huseyin.unubol@uskudar.edu.tr Orcid; 0000-0003-4404-6062

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Büşra Özdoğan, Uskudar University, Psychology Doctorate Program, Istanbul, Turkey, E-mail: busra.ozdogan@st.uskudar.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 29.12.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 01.08.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 30.08.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Özdoğan, B., Sayar-Hızlı, G. M., & Ünübol, H.  (2022). The Relationship of Covıd-19 Related Anxiety with Positive And Negative Emotions of Individuals, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 231-241


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/