Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.08


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Çocukluk Aşılarının Reddedilmesinde İnternet Medyasının Etkilerine Yönelik İkna Amaçlı Çözüm Önerileri

Persuasive Solutions for Addressing the Impact of Internet Media on Childhood Vaccine Rejection

Dursun Yılmaz1, Murat Sezgin2

Özet:

Aşı reddi dünyada giderek büyüyen küresel bir tehdit olmaya devam ederken toplum sağlığını korumak için çalışan sağlık çalışanları bu tehdidi bertaraf edebilmek için farklı çabalar içindedirler. Ebeveynlerin çocukları için aşı reddinde bulunmalarında; tıbbi, dini, kültürel ve çevresel faktörlere bağlı pek çok alt nedenden söz edilmektedir. Çocukluk aşılarının reddedilmesinin alt nedenlerinden birisi de kitle iletişim araçlarından, bilhassa internet tabanlı, özellikle sosyal ağlarda dolaşıma sokulan enformasyonlardır. Ebeveynler, aşılar hakkındaki bilgilere ulaşmak için sosyal medya kanallarına yönelmektedirler. Ebeveynlerin aşıyı kabul etmesinde veya reddetmesinde sosyal medya platformlarının yadsınamaz etkileri söz konusudur. Bu çalışmada, çocukluk aşılarını reddeden ebeveynlerin kitle iletişim araçlarından özellikle internet tabanlı sosyal medya ağlarından nasıl etkilendikleri ele alınarak bunlara yönelik sağlık çalışanlarının ebeveynleri ikna etmeye yönelik çalışmaları ve çözüm önerileri konu edilmiştir. Araştırma, Uşak Üniversitesi Etik Kurulu’nun 06.05.2021 tarihli ve 2021-104 sayılı kararıyla başlatılmıştır. Saha araştırması, yarı yapılandırılmış soru formlarının kullanıldığı nitel görüşmelerle yapılmıştır. Fenomenoloji deseninin kullanıldığı çalışmada, kartopu örneklem modeli tercih edilmiş, veriler tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonunda; Aile Sağlı Merkezi (ASM) çalışanları, kitle iletişim araçlarının, özellikle de sosyal medyanın aşılarla ilgili yaptığı olumsuz kampanyaların ve internet ortamında dolaşan dezenformasyonun aşı retlerini arttırdığını söylemişlerdir. ASM çalışanları, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında internet medyasının (sosyal medya, bloklar, kişisel sayfalar, web siteleri) denetlenmesi gerektiğini, fenomenlerin paylaştığı iletilerin kitlesel manipülasyonlara sebep olmaması için yasal prosedürlerinin, cezai yaptırımların yerine getirilmesini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Aşı reddi, sosyal medya, ikna, iletişim, sağlık çalışanları


* It was produced from Dursun Yılmaz’s doctoral thesis titled ‘Examination of the Persuasion Strategies of Family Health Center Employees towards Parents Who Refuse Vaccination and a Model Proposal’.

1Ph.D. Candidate, Uşak University, Institute of Social Sciences, Department of Communication Sciences, Uşak- Türkiye, dursun_ylmz@yahoo.com, Orcid id:  0000-0001-6161-3482

2Prof. Dr., Uşak University, Faculty of Communication, Department of Public Relations and Advertising, Uşak- Türkiye, murat.sezgin@usak.edu.tr, Orcid id: ‪ 0000-0003-2200-3301

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Dursun Yılmaz, Uşak University, Institute of Social Sciences, Department of Communication Sciences, Uşak- Türkiye, dursun_ylmz@yahoo.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.05.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.09.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 10.12.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Yılmaz, D. & Sezgin, M. (2023). Persuasive Solutions for Addressing the Impact of Internet Media on Childhood Vaccine Rejection. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 353-360


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/