Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.1


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Cinsiyet Rolü ve İlişki Doyumu Arasındaki İlişkide Pozitif-Negatif Duygulanımın Aracı Rolü

The Mediator Role of Positive-Negative Affect in relation Between Gender Role and Relationship Satisfaction

 

Ayşe Pelin Erol1, Ferzan Curun1


Özet:

Bu araştırmada cinsiyet rollerinin ilişki doyumu ile ilişkisinde pozitif-negatif duygulanımın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında romantik ilişki içerisinde bulunan toplam 214 üniversite öğrencisinin oluşturduğu bir örneklem ele alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 117’si (%54.7) kadın, 97’si (%45.3) erkek olmak üzere toplam 214 kişi vardır. Araştırmada katılımcıların kendi cinsiyet rollerinin yanı sıra partnerleri hakkında düşündükleri cinsiyet rolleri de öğrenilmiş ve araştırmaya çift taraflı bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Çalışmanın değişkenleri Demografik Bilgi Formu, BEM Cinsiyet Rolü Kısa Envanteri, Pozitif-Negatif Duygulanım Ölçeği ve İlişki Doyumu Ölçeği ile ölçülmüştür. Üniversite öğrencilerinde cinsiyet rolleri, pozitif ve negatif duygulanım ve ilişki doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek üzere hazırlanan bu araştırma için toplanmış olan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi için araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiler öncelikli olarak Pearson Moment Çarpım Korelasyonu ile incelenmiştir. Sonrasında cinsiyet rolü ve ilişki doyumu arasındaki ilişkide pozitif-negatif duygulanımın aracılık rolüne bakılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; kişinin kendi feminenlik seviyesi (BEM-A Feminenlik) ve kişinin partnerinin feminenlik seviyesinin (BEM-B Feminenlik) ilişki doyumu ile ilişkilerinde negatif duygulanımın kısmi aracılığı olduğu bulunurken; kişinin kendi maskülenliği (BEM-A Maskülenlik) ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide pozitif duygulanımın tamamen aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar ilgili literatür temelinde ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolü, İlişki Doyumu, Duygulanım, Pozitif Duygulanım, Negatif Duygulanım

 

1 MSc., Maltepe University, Clinical Psychology Master’s Program, İstanbul-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0002-0601-6500

1 Assoc. Prof. Dr., Maltepe University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology (English), İstanbul-Turkey.. Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-9221-2822

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Maltepe University, Clinical Psychology Master’s Program, İstanbul-Turkey, E-mail: erol.pelin@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 05.02.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 09.02.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 17.02.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.03.2021

Citing/Referans Gösterimi: Erol, P.A., Curun, F.  (2021). Positive-Negative Affect as Mediator Between Gender Role and Relationship Satisfaction., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(1): 13-21


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).