Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.05


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Elektrokonvulsif Tedavi Uygulanan Hastaların Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikleri

Socio-Demographic and Clinical Characteristics of Patients Undergoing Electroconvulsive Therapy in a Foundation University Hospital Psychiatry Clinic

Buğra Çetin1

Özet:

Etkinlik ve güvenirliğini destekleyen tüm çalışmalara karşın elektrokonvülsif tedavi (EKT) uygulaması hem ülkeler arasında hem de aynı ülkelerdeki klinikler arasında büyük değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada hastanemiz psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastalarda EKT uygulama sıklığı, EKT uygulanan hastaların tanıları ve sosyo-demografik özellikleri ile EKT uygulamasının gidişat üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 1 Ocak 2017 – 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi görmüş olan 266 hasta dahil edilmiştir. Hastaların verileri, dosyaları geriye dönük olarak taranarak elde edilmiştir. Belirtilen tarihler arasında kliniğimizde yatarak tedavi görmüş olan 266 hastanın 61’ine (22.9%) EKT uygulanmıştır. Bu hastaların 40’ı kadın (65.6%), 21’i erkekti (34.4%). EKT uygulanan hastaların 25’i depresyon (41.0%), 19’u (31.1%) psikotik bozukluk, 17’si (27.9%) bipolar bozukluk tanısı ile takip edilen hastalardı. Bu hastaların 28’i (45.9%) evli, 21’i (34.4%) bekar, 12’si ise (19.7%) dul/boşanmıştı, bunun yanında 13’ü (21.3%) çalışıyor, 38’i (62.3%) çalışmıyor, 7’si (11.5%) emekli, 3’ü (4.9%) de öğrenciydi. EKT uygulanmayan hastalara kıyasla, EKT uygulanan hastaların yatış süreleri daha uzundu (EKT uygulanan: 20 (10-33) gün, EKT uygulanmayan: 10 (1-54) gün, p<0.001). Kliniğimizde yatan hastalarda yaklaşık 1,5 yıllık süreçte EKT uygulanma oranı 22.9% olarak bulunmuştur. EKT uygulanma oranlarının kadın hastalarda, depresyon tanısı olan hastalarda ve çalışmayan hastalarda daha fazla olduğu, ayrıca EKT uygulanan hastaların hastane yatış sürelerinin daha uzun olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvulsif Tedavi, Depresyon, Yatış Süresi


1PhD, Maltepe University, Department of Psychiatry, İstanbul – Turkey, bugra.cetin@maltepe.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-7415-2926

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Maltepe University, Department of Psychiatry, İstanbul-Turkey, E-mail: bugra.cetin@maltepe.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 11.12.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 24.07.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 26.09.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Çetin, B. (2023). Socio-Demographic and Clinical Characteristics of Patients Undergoing Electroconvulsive Therapy in a Foundation University Hospital Psychiatry Clinic, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 44-49


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/