Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.02


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Bibliyoterapi Eğitiminin Sosyal-Duygusal Beceriler İle Okuma İlgisi ve Okuma Motivasyonuna Etkisi

The Impact of Bibliotherapy training on Social-Emotional Skills, Reading Interest and Reading Motivation

Şengül Başarı1, Ahmet Güneyli2, Gözde Latifoğlu Yıltaş3, Gül Kahveci4

Özet:

Bu araştırmanın amacı, bibliyoterapi eğitiminin psikolojik danışman adaylarının, sosyal-duygusal becerileri ile okuma ilgisi ve okuma motivasyonuna etkisini incelemek ve psikolojik danışman adaylarının bibliyoterapi uygulamalarına ilişkin görüşlerini almaktır. Araştırma deneysel bir çalışma olup, çalışmada nicel verileri desteklemek amacıyla nitel veriler de elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Yakın Doğu Üniversitesinde 2017-2018 Bahar Döneminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenim gören 3. sınıf 10 psikolojik danışman adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nicel verileri toplamak amacıyla Sosyal Beceri Envanteri, Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği ve Okuma İlgisi Ölçeği kullanılırken, araştırmanın nitel verilerini toplamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bibliyoterapi eğitiminin katılımcıların Sosyal Beceri Envanterinde yer alan duyuşsal duyarlılık alt boyutundan aldıkları son test puanlarının, ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada katılımcıların bibliyoterapi eğitiminden sonra Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tanınma alt boyutundan aldıkları ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda bibliyoterapi eğitimi katılımcılar tarafından etkili, faydalı, kullanışlı ve eğitici bulunmuştur. Ayrıca araştırmadan elde edilen verilere göre, psikolojik danışman adaylarının bibliyoterapi tekniğini ileride okul psikolojik danışmanı olduklarında kullanacaklarını belirttikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bibliyoterapi, Sosyal-duygusal beceriler, Okuma ilgisi, Okuma motivasyonu


1Assist. Prof., Near East University, Education Faculty, Department of Psychological Counseling and Guidance, Nicosia-TRNC, sengul.basari@neu.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-1042-5411

2Prof., European University of Lefke, Education Faculty, Turkish Language Teaching, Lefke-TRNC, aguneyli@eul.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-2168-1795

3Assist. Prof., Atatürk Teacher Training Academy, Nicosia-TRNC, gozde.latifoglu@aoa.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-7668-618X

4Assist. Prof., European University of Lefke, Education Faculty, Department of Special Education, Lefke-TRNC, gkahveci@eul.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-1300-7397

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ahmet Güneyli, European University of Lefke, Education Faculty, Turkish Language Teaching, Lefke-TRNC, E-mail: aguneyli@eul.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.08.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 30.11.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 22.01.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Başarı, Ş., Güneyli, A., Yıltaş-Latifoğlu, G. & Kahveci, G. (2023). The Impact of Bibliotherapy training on Social-Emotional Skills, Reading Interest and Reading Motivation, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 13-24


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/