Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.20.03.22


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Beden İmgesi İle Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Biçimlendirici Etkisi

An Assessment of the Moderator Effect of Personality Traits on the Relationship between Body Image and Social Anxiety

Cansu Güney1, Z. Deniz Aktan2, Eda Yardımcı3


Özet:

Kişilik özellikleri, sosyal anksiyete ve beden imgesi arasındaki ilişkiye odaklanan bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’de yaşayan ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen ergenlerin sahip oldukları kişilik özelliklerinin, beden imgesi algılarına ve sosyal anksiyete yaşama düzeylerine olan etkisinin ölçülmesidir. Örneklemini İstanbul ilinde yaşayan 15-18 yaş arası 300 katılımcının oluşturduğu bu çalışmada, Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE), Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) ve Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (EİSKÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde moderatör etki analizi için değişkenler arası ilişki “Pearson Korelasyon Analizi” tekniğiyle incelenmiş ve “Doğrusal Hiyerarşik Regresyon” analiz adımları izlenmiştir. İlk adımda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş ve beden imgesi ile sosyal anksiyete arasında (r=-.138, p<.05) ve sosyal kaygı toplam puanları ile kişilik özelliklerinden dışadönüklükük (r=-.298, p<.001), uyumluluk (r=-.255, p<.001), duygusal dengesizlik  (r=-.348, p<.001), deneyime açık olma (r=-.295, p<.001) arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Beden imgesi ile sosyal kaygı toplam puanları arasındaki ilişkide Beş Faktör Kişilik Envanteri alt boyutlarının biçimlendirici etkilerine bakıldığında, beden imgesinin sosyal kaygı üzerinde anlamlı bir yordayıcı etkiye sahip olduğu (F(1, 298)=5.753, p<.05), fakat bu ilişki üzerinde biçimlendirici etkileri incelenen kişilik özelliği değişkenlerinden sadece sorumluluğun biçimlendirici etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür (F(1,296)= 7.582, p<.05).

Anahtar Kelimeler: Ergenlerde Sosyal Kaygı, Vücut Algısı, Beden İmgesi, Kişilik, Ergenlerde Beden İmgesi.

 

1MSc., Department of Psychology, Işık University, Department of Psychology, Sarıyer/İstanbul /Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000 0003 4164 1720

2 Phd., Department of Psychology, Işık University, Department of Psychology, Sarıyer/İstanbul /Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000 0003 1757 2024

3MSc., Correspondent Author, Department of Psychology, Işık University, Department of Psychology, Sarıyer/İstanbul /Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000 0002 0645 9563

Address of correspondence/Yazışma adresi: Correspondent Author, Department of Psychology, Işık University, Department of Psychology, Sarıyer/İstanbul /Turkey, E-mail: edayardimci@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 26.08.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 19.11.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 22.11.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.11.2020

Citing/ Referans Gösterimi: Güney, C., Aktan, D.Z., Yardımcı, E. (2020). An Assessment of the Moderator Effect of Personality Traits on the Relationship between Body Image and Social Anxiety, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 139-47.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).