Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.03


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Başa Çıkma Davranışları ve Psikolojik Zorluklar: Vietnam’daki Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Vaka Çalışması

Coping Behaviors and Psychological Difficulties: A case study of Middle School Students in Vietnam

Nguyen Thi Thuy1, Nguyen Trong Lang2

Özet:

Bu araştırma Vietnamlı ortaokul öğrencilerinde başa çıkma davranışlarını ve yaşadıkları psikolojik zorlukları araştırmış ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemiştir. Vietnam’daki dört ortaokuldan yaşları 11 ila 14 arasında değişen 582 erken ergen örneklem grubu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler, kısa bir başa çıkma davranışları ve psikolojik zorlukları ölçen Likert ölçeğinin kullanıldığı bir öz bildirim anketini içermektedir. Araştırma sonuçları, Vietnam’daki öğrencilerin önemli düzeyde psikolojik zorluklardan muzdarip olduğunu ortaya koymuştur. Belirli başa çıkma davranışları, psikolojik güçlüklerdeki varyansın yüzde 27,8’ini açıklarken, araçsal destek kullanımı, kendini oyalama, inkar, davranışsal ayrılma, kendini suçlama ve kabullenme, öğrencilerin psikolojik güçlüklerini artırdığını önemli ölçüde öngörmüştür. Öte yandan, aktif başa çıkma ve araçsal destek kullanımı öğrencilerin psikolojik zorluklarının azalmasını yordamaya katkıda bulunmuştur. Bu sonuçlar, Vietnam’daki eğitimcilerin psikolojik zorluk yaşayan öğrencilere yönelik olarak uyumsuz başa çıkma davranışlarını ortadan kaldırmaya ve aktif başa çıkma davranışlarını artırmaya odaklanan psikolojik müdahalelerde bulunabilecekleri bağlamında yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Başa çıkma davranışları, Psikolojik zorluklar, Ortaokul öğrencileri


1PhD, Tra Vinh University, School of Foundation Science, Department of Psychology & Social work, Tra Vinh-Vietnam, nguyenthuy@tvu.edu.vn, Orcid id:  0000-0002-8009-307X

2PhD, Tra Vinh University, Tra Vinh University, School of SLASKA, Department of Education, Tra Vinh-Vietnam, ntlang@tvu.edu.vn, Orcid id: ‪0009-0009-5396-3162

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nguyen Trong Lang, Tra Vinh University, Tra Vinh-Vietnam, ntlang@tvu.edu.vn

Date of Received/Geliş Tarihi: 07.07.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.09.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 17.10.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Thuy, N. T & Lang, N. T. (2023). Coping Behaviors and Psychological Difficulties: A case study of Middle School Students in Vietnam. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 313-321


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/