Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, Online First

htpp://doi.org/10.35365/ctjpp.22.2.03


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası benlik saygısı, duygusal yeme, yeme tutumu, depresyon ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi: Bir yıllık takip çalışması

Evaluation of self-esteem, emotional eating, eating attitude, depression and anxiety levels before and after bariatric surgery: A one-year follow-up study

 

Sema Nur Türkoğlu Dikmen1, Şengül İlkay2, Yasir Şafak3


Özet:

Bariatrik cerrahinin kilo ve metabolik değişkenler üzerine etkisi konusunda literatürde görüş birliği olmakla birlikte, psikolojik değişkenler üzerine etkisi halen net değildir. Araştırmanın amacı; bariatrik cerrahinin benlik saygısı, duygusal yeme, yeme tutumları, depresyon, durumsal ve süregen kaygı üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada tek gruplu ön test-son test ölçümlü bir model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite kliniğine bariatrik cerrahi için başvuran gönüllü hastalar oluşturmuştur. Araştırma verileri, ameliyat öncesi ve sonrası birinci yılda Sosyodemografik Form, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Duygusal İştah Anketi, Yeme Tutum Testi, Beck Depresyon Envanteri, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği I-II veri toplama araçları kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 24.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda; bariatrik cerrahi sonrası birinci yıl sonunda BKİ (Beden Kitle İndeksi) ve olumlu-olumsuz duygusal yeme isteğinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olmuştur. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olmasa da benlik saygısında artış; depresyon, sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinde düşüş bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizleri sonucu BKİ’nin azalması ile sadece depresyon puanı arasında ilişki olduğu gözlenmiştir. Bariatrik cerrahi sonrası 1 yıllık takip araştırmasında BKİ ve olumlu ve olumsuz duygusal yemede anlamlı azalma gösterilmiştir. Duygusal yemenin bariatrik cerrahi ile değişiminin daha net anlaşılabilmesi için daha fazla sayıda katılımcı içeren ve uzun süreli izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Benlik Saygısı, Duygu, İştah, Yeme Davranışı, Depresyon, Anksiyete


1PhD, Aksaray University, Department of Psychiatry, Aksaray-Turkey, dr_semanur@yahoo.com Orcid; 0000-0002-8688-2504

2Dr. Aksaray University Training Research Hospital, Aksaray-Turkey, sengulilkay@hotmail.com Orcid; 0000-0002-4402-2872.

3Assoc. Prof, University of Health Sciences Diskapi Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Turkey, dr.yasirsafak@yahoo.com Orcid; 0000-0002-3196-5089.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Semanur Türkoğlu Dikmen, Aksaray University, Department of Psychiatry, Aksaray-Turkey, E-mail: dr_semanur@yahoo.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 29.09.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 15.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 27.01.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 31.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Türkoğlu-Dikmen, S. N., İlkay, Ş. & Şafak, Y.  (2022). Evaluation of self-esteem, emotional eating, eating attitude, depression and anxiety levels before and after bariatric surgery: A one-year follow-up study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1-8, Published Online March 31, 2022. Doi:10.35365/ctjpp.22.2.03


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/