Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.21


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Bağlanma Biçimleri ve Kişilik Özelliklerinin Eroin Kullanım Bozukluğu ile İlişkisi

Relationship of Attachment Styles and Personality Traits With Heroin Use Disorder

 

Tuğçe Toker Uğurlu1, F. Figen Ateşçi2, Gülizar Zengin3, Çiğdem  Tekkanat4


Özet:

En sık kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerden biri olarak eroin kullanan hastalarda güvensiz bağlanma stilleri ve psikopatolojik kişilik özellikleri daha sık görülmektedir. Bununla birlikte, eroin kullananlarda bağlanma stilleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki net değildir. Çalışmanın amacı, eroin kullanım bozukluğu tanısı alan hastaların bağlanma stilleri ve kişilik özelliklerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) test geçersizliği ve veri eksikliği nedeniyle eroin kullanım bozukluğu tanısı alan 52 olgunun 23’ünün verileri çalışma dışı bırakıldı ve çalışma 29 vaka ile tamamlandı. Aynı nedenlerle 47 kontrolden 13’ünün verileri çalışma dışı bırakılarak, benzer yaş ve cinsiyetteki 34 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, MMPI ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE-II) uygulandı. Hipokondriazis, depresyon, histeri, psikopatik sapma, paranoya, şizofreni ve sosyal içe dönüklük alt ölçekleri vaka grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Vaka grubunda kaygılı bağlanma histeri, depresyon, şizofreni, paranoya, psikasteni ve sosyal izolasyon ile ilişkili bulunurken, kaçıngan bağlanma ise psikasteni ve sosyal izolasyon ile ilişkili bulunmuştur. Yaşamın ilk yıllarında gelişen bağlanmanın yanı sıra, doğuştan gelen ancak özellikle ergenlik döneminde çevresel faktörlerle gelişen kişilik özelliklerinin eroin bağımlılığı için daha yordayıcı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, bağımlılık, kişilik, opiyat


1Asst. Prof., Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli-Turkey, Orcid İd: 0000-0003-4458-088X

2Prof., Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli-Turkey, Orcid İd: 0000-0001-6681-6350

3 Dr., Department of Psychiatry, Aksaray Training and Research Hospital, Aksaray-Turkey, Orcid İd: 0000-0003-0274-4081

4 B.A., Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli-Turkey, Orcid İd: 0000-0002-3388-9163

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Pamukkale University Habib Kızıltaş Psychiatry Hospital Pamukkale, Denizli-Turkey, E-mail: tugtoker@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 01.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.04.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 29.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Uğurlu-Toker, T., Ateşçi, F, F., Zengin, G. Tekkanat, Ç. (2021). Relationship of attachment styles and personality traits with heroin use disorder, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 203-211


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/