Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.08


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Baba Eğitim Programı: Deneysel Bir Çalışma

Father Education Program: An Experimental Study

 

Yasemin Sorakın1, Yağmur Çerkez2


Özet:

Baba eğitim programları, babanın çocuğun gelişiminde daha aktif rol alması, çocuğuyla daha iyi vakit geçirmesi, sağlıklı ilişkiler kurması ve babalık becerilerini geliştirmesi için düzenlenen eğitimler olarak tanımlanmaktadır. Hazırlanan baba psiko-eğitim programı ile babaların çocukları ile daha duyarlı ilişkiler kurabilecekleri ve baba-çocuk etkileşimlerini geliştirebilecekleri düşünülmektedir. Bu görüşlerden hareketle çalışmanın amacı, baba psikoeğitim programının baba-çocuk iletişimini güçlendirmek ve geliştirmektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve 3-6 yaş arası çocuğu olan babalar oluşturmaktadır. Örneklem, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir örneklem varyasyonu kullanılarak belirlenmiştir. Ön test uygulamasından önce her iki grubun benzer demografik yapıya sahip olması araştırmacı tarafından özellikle tercih edilmiştir. Araştırmaya 3-6 yaş arası çocuğu olan deney grubunda 10, kontrol grubunda 9 baba olmak üzere toplam 19 baba katılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin toplanmasında babalar hakkında genel bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve baba-çocuk ilişkisini ölçmek için Ebeveyn-çocuk İlişkisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan baba psiko-eğitim programı haftada bir gün olmak üzere 8 oturumdan oluşmaktadırDeney grubu babaların Baba Psiko-Eğitim Programı öncesi ve sonrası ebeveyn-çocuk iletişimini incelemek amacıyla yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre, baba psiko-eğitim programının baba-çocuk iletişimini önemli ölçüde geliştirdiği sonucuna varılmıştır (p). <0.05). Baba psiko-eğitim programına katılan babalar ile bu eğitime katılmayan babalar arasındaki baba-çocuk ilişkisinin ilişkisini incelemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi sonuçlarına göre, ebeveyn-çocuk ilişkisi Baba psiko-eğitim programına katılan babaların iletişimleri, böyle bir eğitim programına katılmayan babalara göre anlamlı düzeyde gelişmiştir (p<0.05). Babalara uygulanan görüşme formundan elde edilen bilgilere göre Baba Psiko-Eğitim Programının baba-çocuk iletişimini güçlendirmede ve baba katılımını artırmada önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. -eğitim programı baba-çocuk etkileşimini olumlu yönde artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Baba eğitimi; Ebeveyn eğitimi; Çocuk gelişimi; Çocuk eğitimi; Deneysel çalışma


1Assist. Prof., Near East University, Ataturk Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance Department, Nicosia- TRN Cyprus, https://orcid.org/0000-0003-4041-7903

2Assoc. Prof., Near East University, Ataturk Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance Department, Nicosia- TRN Cyprus, https://orcid.org/0000-0002-3379-1035

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Near East University, Psychological Counseling and Guidance Department, Nicosia- TRN Cyprus, E-mail: yasemin.sorakin@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 12.07.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 14.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Sorakın, Y., & Çerkez, Y. (2022). Father Educatıon Program: An Experımental Study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 75-83


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/