Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.20.03.20


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Anadili Türkçe Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Yaşadıkları Problemler

The Problems of Foreign Students with Non-Native Turkish Language in School Environment

Simen Egeli1, Yaşar Barut2


 

Özet:

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi devlet ilkokulunda öğrenimlerine devam eden ve anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, okul ortamında yaşadıkları sorunları, sınıf öğretmenlerinin bakış açılarıyla ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim senesinde KKTC’de resmi devlet ilkokulunda çalışan 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma tekniklerinden durum çalışmasıdır. Çalışmada veriler, araştırmacılarca oluşturulan açık uçlu sorulardan meydana gelen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularında öğrencilerin daha çok akademik başarısızlık, iletişim sorunları ve kültür farklılığı konularında sorunlar yaşadıklarına ulaşılmıştır. Sorunların çözümüne dönükse sınıf öğretmenlerince, okuma yazma kurslarının açılması ve Türkçesi iyi arkadaş desteği en çok vurgulanan önerilerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu okullarda öğrencilerin sisteme ve kültüre adapte olabilmeleri için, o ülkenin anadilinde ek ders saatleri yapılarak, o ülkenin anadili öğretilip, sonrasında öğrencinin kendi sınıf seviyesinden devamı sağlanabilir. Öğrencilerin zamanlarının büyük kısmını okulda geçirdikleri düşünüldüğünde Milli Eğitim Bakanlığına ve okullara bu anlamda büyük sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anadili Türkçe Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrenci, Sınıf
Öğretmeni.

 

1Karaoğlanoğlu Primary School, Girne-Cyprus, Headmaster Assistant, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-5979-3250
2Associate Professor, Ondokuz Mayıs University, İzmir, Turkey, Faculty of Health Sciences, Head of Child Development Department, , Orcid İd: https://orcid.org/ 0000 0002 5027 2536
Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Karaoğlanoğlu Primary School, Karaoğlanoğlu, Girne, Cyprus, 99320 Headmaster Assistant, E-mail:
simenegeli@hotmail.com
Date of Received/Geliş Tarihi: 05.06.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 31.07.20200, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 31.08.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 19.09.2020
Citing/Referans Gösterimi: Egeli, S., Barut, Y. (2020). The Problems of Foreign Students with Non-Native Turkish Language in School Environment., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 171-79

 


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).