Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.05


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Akademisyenlerde Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisinin İncelenmesi: Kültür Tutumlarının Aracı Rolü

The Relationship of Organizational Commitment and Motivation among the Cypriot and Turkish Academicians: The Mediating Role of Culture Attitudes

Hepşen Şen1, İhsan Erol Özçil2, Hüda Hüdaverdi3

Özet:

Bu çalışmanın temel amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) akademisyenleri ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşları arasında kültürel tutum, örgütsel bağlılık ve motivasyon arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın diğer temel amacı ise örgütsel bağlılık ve motivasyon ilişkisinde kültürel tutumların aracılık rolünü belirlemektir. Çalışmaya Lefkoşa bölgesindeki Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin TC ve KKTC’li akademisyenleri alınmıştır. 5’li Likert ölçeğinin kullanıldığı anket formu demografik sorular, örgütsel bağlılık ölçeği, motivasyon ölçeği ve kültür tutumu ölçeğinden oluşmaktadır. Bu kapsamda ilgili kuruma gönderilen toplam 150 adet anket dağıtılmıştır. Örgütsel bağlılık, motivasyon ve kültür tutumu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Aracılık analizi için PROCESS (model 4, Hayes, 2018) kullanıldı. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık ile motivasyon arasındaki ilişkinin KKTC vatandaşları arasında pozitif korelasyon olduğu, TC vatandaşları arasında ise negatif korelasyon olduğu görülmüştür (p<0.01). Örgütsel bağlılık açısından entegrasyon ve asimilasyon tutumlarına sahip KKTC vatandaşları ile ötekileştirme ve ayrışma tutumlarına sahip KKTC vatandaşları arasında pozitif korelasyonlar bulunmuştur. p<0.01). Motivasyon açısından entegrasyon ve asimilasyon tutumuna sahip KKTC vatandaşları arasında pozitif korelasyonlar bulunurken, aynı sonuçla motivasyon açısından entegrasyon ve asimilasyon tutumuna sahip KKTC vatandaşları arasında pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur p<0.01). Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık ile motivasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, Kültür Tutumu, Motivasyon


1PhD, Girne American University, Faculity of Business and Economics, Department of Business Management, Kyrenia- TRNC, h.sen@auc.edu.tr, Orcid id:  0000-0002-9863-6159

2Assist. Prof., American University of Cyprus, Faculity of Business and Economics, Department of Tourism Management, Kyrenia- TRNC, e.ozcil@auc.edu.tr, Orcid id:‪ 0000-0002-7717-1794

3Assoc. Prof., Girne American University, Faculity of Business and Economics, Department of Business Management, Kyrenia- TRNC, hudahudaverdi@gau.edu.tr, Orcid id: 0000-0002-0615-1411

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Hepşen Şen, Girne American University, Faculity of Business and Economics, Department of Business Management, Kyrenia- TRNC, h.sen@auc.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 15.02.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 23.03.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 24.03.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Şen, H., Özçil, İ, E. & Hüdaverdi, H. (2023). The Relationship of Organizational Commitment and Motivation among the Cypriot and Turkish Academicians: The Mediating Role of Culture Attitudes. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 332-338


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/