Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:43-46

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.12         Online Publication: 23.11.2019

 

Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları

Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM, Hakan COŞKUNOL

Özet: Amaç, madde kullanımı olan bireylere yapılan toplumsal damgalamanın azaltılmasında farklı tekniklerin kullanıldığı bir müdahale programı geliştirerek topluma müdahale etmektir. Aralık 2018-Temmuz 2019’da İzmir Selçuk’ta yaşayanlardan deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Madde kullananlara yönelik toplumsal tutum ölçekleri ile düşünce, duygu ve davranışlarını anlatacakları bir form kullanılmıştır. Deney grubuna, bağımlılık, damgalama ve stereotipler, düşünce-duygu-davranış modeli, empati ve temas oturumları olarak geliştirilen 5 oturumluk program ve müdahaleden 4 ay sonra izlem uygulanmıştır. Müdahale sonrasında, deney grubunun (n=29) bağımlılık tutum puanında 19,5, kontrol grubunda (n=38) 9,3 puanlık (p=0,0001); ruhsal hastalığa yönelik inançlarda deneyde 10,8; kontrolde 5,4 puanlık azalma saptanmıştır. Deney grubunun değişimi, kontrole göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,001). İçerik analizinde, deney grubunun niyet ettiği davranışlarda olumlu yönde değişim görülmüştür. İzlem ve son test puanlarında farklılık bulunmamıştır. Toplumsal damgalamanın azaltılmasına yönelik yapılan müdahale programının etkili olduğu, damgalamanın azaldığı ve değişimin olumlu etkisinin sürdüğü görülmüştür.

Anahtar kelimeler: damgalama, madde kullanım bozukluğu, toplum, müdahale, temas

 

 

 


 

Improving An Intervention Model For Society To Reduce Social Stigma Against Individuals With Substance Use Disorder

Abstract: The aim is to reduce the social stigmatization towards individuals with substance use by developing an intervention program using different techniques. Between December 2018 and July 2019,experimental and control groups were created from the people living in Selcuk, Izmir. Social attitude scales and a form to explain the thoughts, feelings and behaviors of society towards substance users were used. A 5-session program
including addiction, stigmatization and stereotypes, thought-emotion-behavior model, empathy, and contact was applied the experimental group. The group followed-up 4 months after the intervention. After the intervention program, 19.5 score of addiction attitude in the experimental group (n=29) and 9.3 score of the control group (n=38) were decreased (p=0.0001); 10.8 score of beliefs about mental illness in the experimental group and 5.4 score in control group were determined decrease. The change in the experimental group was found significantly higher than the control group (p = 0.001). A positive change in the intended behaviors was found in experimental group with the content analysis. The intervention program to reduce social stigma is effective. The social stigmatization is decreased and the positive effect of change has continued.

Key Words: Stigma, Substance Use Disorder, Society, Intervention, Contact

 


Citing/ Referans gösterimi: Atlam, D.H., Çoşkunol, H. (2019). Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 43-46 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.12