Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:40-42

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.11         Online Publication: 23.11.2019

 

Aşırı Dijital Oyun Oynama Davranışında Anne Tutumu Ve Benlik Kontrolünün Etkisi

N. Kübra ORMAN, Osman Tolga ARICAK

Özet: Bu araştırmanın amacı ergenlerin aşırı dijital oyun oynama davranışında anne tutumu ve benlik kontrolünün etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Kocaeli’nde bir eğitim kurumunda öğrenim gören dijital oyun oynama düzeylerine göre 30’ar kişilik iki gruba ayrılan 16-18 yaş arası 60 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Anne Baba Tutum Ölçeği ve Kısa Öz Kontrol Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma edilen bulgulara göre aşırı dijital oyun oynayan grupta en yüksek anne tutumu puanı “Koruyucu Anne Tutumu” puanı ve “Otoriter Anne Tutumu” puanı, kontrol grubunun en yüksek anne tutumu puanı “Demokratik Anne Tutumu” puanı olarak belirlenmiştir. Aşırı dijital oyun oynayan grubun benlik kontrolü puanı ile kontrol grubunun benlik kontrolü puanı arasında kontrol grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Aynı veriler doğrultusunda iki grup arasında yaş ortalaması ve bağımlılık arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyetler arasındaki fark incelendiğinde ise aşırı dijital oyun oynayan grupta erkek sayısının anlamlı olarak fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Aşırı Dijital Oyun Oynama, Anne Tutumu, Benlik Kontrolü.

 

 


 

The Impact Of Mother’s Attitude And Self-Control On Excessive Digital Gaming Behaviour

Abstract: The aim of this study is to elucidate the impact of mother’s attitude and self-control on excessive digital gaming behaviour of adolescents. The sample was consisted of 60 students (between 16-18) who were studying in a high school in Kocaeli. According to the level of digital gaming behaviour, participants were divided into two groups. Both groups had 30 participants. We administered the sociodemographic data form, Digital Game Addiction Scale, Parental Attitude Scale (MAPAS) and Brief Self-Control Scale. According to the results of the study, the highest MAPAS scores of excessive digital gaming group were found “protective mother attitude” and “authoritative mother attitude”. The highest score of “democratic mother attitude” were found in the control group. There was a significant difference between the self control scores in two goups. The control group had higher self-control scores. Moreover, there was a significant difference between two groups in terms of ages and addiction. When it comes to relationship between gender and excessive digital game playing, the male participants were significantly higher in the excessive digital gaming group.

Keywords: Excessive Digital Gaming, Mother Attitude, Self Control.

 


Citing/ Referans gösterimi: Orman, N.K., Arıcak, O.T. (2019). Aşırı Dijital Oyun Oynama Davranışında Anne Tutumu Ve Benlik Kontrolünün Etkisi, 1(Özel Sayı.1): 40-42 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.11