Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:36-39

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.10         Online Publication: 23.11.2019

 

Tercih Maddesi Ve Bağımlılık Şiddetine Bakılarak Bağımlılarda Yaşama Son Verme Düşüncesi Yoğunluğunun Araştırılması

Nur KASSEM

Özet: Yaşı 21 ve 65 arasında değişen 525 (Erkek: 497, Kadın: 28) alkol ve madde bağımlısı katılımcının bağımlılık düzeyleri ile yoğun intihar düşünceleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen veriler Türkiye’de bir ayaktan bağımlılıkta psikolojik ve sosyal destek merkezinden alınmıştır. İntihar düşüncesinin yoğunluğu, bağımlılık şiddeti ölçümü Bapi (Ögel ve Ark., 2012) ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre düzenlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Sentetik kannabinoid bağımlılarının %9’u yoğun olarak intihar düşüncelerine sahiptir. Çalışmada eroin bağımlısı katılımcıların %28’inin yoğun olarak intihar düşüncesine sahip olduğu görülmüştür. Yüksek şiddette esrar bağımlılarına nazaran orta şiddette esrar bağımlılarının yoğun intihar düşüncelerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek şiddette alkol ve ecstasy bağımlılarının yarısının neredeyse her zaman yaşamına son verme düşünesine sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar genel olarak madde ve alkol bağımlılığının intihar düşüncesini arttırdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık şiddeti, İntihar, psikolojik destek, yaşama son verme

 


 

A Research on the Intensity of Suicidal Thoughts, Regarding the Relation Between Drugs of Choice and Levels of Addiction Among Addicted Populations

Abstract: The relation between levels of addiction and intensity of suicidal thoughts in 525 clients who are between ages of 18 and 65 (male: 497, female: 28) have been studied in a drug and alcohol addiction outpatient clinique. For measuring both the intensity of suicidal thoughts and levels of addiction, a specific tool called BAPI was used in this study. The results show that among synthetic cannabinoid users 9% have very intense suicidal thoughts. Study results showed that among heroine users, 28% have very intense suicidal thoughts. Interestingly, among cannabis users, moderately addicted ones have been found to have more intense suicidal thoughts than the ones who are highly addicted. Among alcohol and MDMA uers half of the clients have reported to have intense suicidal thoughts. Results indicate that heroine, alcohol and cannabis along with MDMA addiction might cause one to have depression and intense suicidal thoughts. Further studies are needed.

Keywords: drug addiction, intense suicidal thoughts, alcohol addiction

 


Citing/ Referans gösterimi: Kassem, N. (2019). A Research On The Intensıty Of Suıcıdal Thoughts, Regardıng The Relatıon Between Drugs Of Choıce And Levels Of Addıctıon Among Addıcted Populatıons. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 36-39 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.10