Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:33-35

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.9         Online Publication: 23.11.2019

 

Yedam Alkol Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği

Mehmet DİNÇ, G. Melike ŞİMŞEK, Aylin IŞIK, Kültegin ÖGEL

Özet: Bu çalışmanın amacı, halkın alkol bağımlılığına ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilme aşamasında 12 soru oluşturulmuş ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) çalışan 6 uzman görüşüne sunulmuş, 10 olguya pilot olarak uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak amacıyla faktör analizi yapılmış ve bu analizler sonucunda3 faktörlü (ahlaki etiketleme, sosyal Ayrımcılık ve kişiliğe yönelik tutum) toplam varyansın %38.9’unu açıklayan 12 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin tümü için Cronbach α (0.78) katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Alkol, Ölçek, Stigma

 

 


 

Yedam Alcohol Dependence Stigmatization Scale

Abstract: The aim of this study is to develop a scale which would determine public attitudes towards alcohol addiction. In the process of development of the scale, 12 questions were prepared and presented to 6 specialists working in Yeşilay Counseling Center (YEDAM), applied to 10 cases as pilot applications. In order to detect the structural validity of the scale factor analysis were conducted. As a result of this analys, a 3 factored (moral lebaling, discrimination, attitude towards personality) scale that explains 38.9% of the total variance and that was comprised of 12items was obtained. Cronbach’s α (.78) coefficients for the totality of the scale were calculated. The obtained results prove that the scale is valid and reliable.

Key Words: Addiction, Alcohol, Scale, Stigma


Citing/ Referans gösterimi: Dinç, M., Şimşek G.M., Işık, A., Ögel, K. (2019). Yedam Alcohol Dependence Stygmatızatıon Scale. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 33-35 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.9