Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:30-32

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.8         Online Publication: 23.11.2019

 

Yeme Eylemi; Fizyolojik Bir İhtiyaç mı? Psikolojik Bir Davranış mı? Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Yeme Bağımlılığı İlişkisi

Emine AKTEN, Cemal Onur NOYAN

Özet: Bağlanma stilleri, bireyin gelişim evrelerinin tamamlamasının belirleyicilerindendir. Sağlam temellerde, bireyde güven duygusunu geliştirirken, tersi durumda yaşam tarzını, sosyal ilişkilerini, davranışlarını, ekonomik tavrını, iş ve insanlar ile ilgili ilişkisini olumsuz etkileyen duygusal etkiler yaratır. Bu nedenle bağlanma stilleri fizyolojik ihtiyaçtan kaynaklansa da psikolojik etkenlerle birleşerek kişilerin yeme davranışlarını da belirlemektedir. Bu amaçla, 150 üniversite öğrencisi ile bu çalışma yapılmıştır. Araştırmada, Sosyodemografik form, Yale Yeme Bağımlılık Ölçeği ile İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Yeme bağımlılığı kriterlerini karşılayan öğrencilerde bağlanma stilleri tespit edilerek ilintili yeme davranış örüntüleri belirlenmiş, tümünün yeme bağımlılığına etkisi araştırılmıştır. Bağlanma stillerinin kişilerde yeme tutumlarını etkilediği, cinsiyetin tutumu değiştirdiği, bağımlılığın en temel belirleyicisi olan olumsuz sonuçları bilinmesine rağmen yeme davranışları devam edildiği bu çalışma ile tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Yeme Bağımlılığı, Bağlanma Stilleri, Psikolojik Dayanıklılık

 

 


 

Eating Action; A Physiological Need or a Psychological Behavior? The Relationship Between Attachment Styles and Food Addictions in University Students

Abastact: Attacment styles are the determinants of the completion of the individual’s developmenttal stages. On solid foundations, while developing the of development, sense of trust in the indivudual, he creates his life, social relations, behaviors, economic attitude and the relations between work and people in the opposite environment by emotionally emotionalizing. This is due to psychological factors and psychological factor. In this year 150 universty students in this field with resarch. Sociodemographic form, Yale Eating Dependence Scala and Relationship Scales questionnaire. Correlated eating behavior patterns werw adjusted and all of them were analyzed for eating dependence. Although attacment styles affect past attitudes, gender changes attitudesand negative thoughts which are the most important determinants of addiction are planned to work in this area which continues eating behaviors.

Key words: Addiction, Food Addiction, Attacment Styles Psychological Endurance


Citing/ Referans gösterimi: Akten, E., Noyan, C.O. (2019). Yeme Eylemi; Fizyolojik Bir İhtiyaç mı? Psikolojik Bir Davranış mı? Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Yeme Bağımlılığı İlişkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 30-32 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.8