Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:24-26 

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.6             Online Publication: 23.11.2019

 

Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Aylin IŞIK, Gülsüm Melike ŞİMŞEK

Özet: Bu çalışmanın amacı bağımlılık tedavisinde hizmet vermeyen ruh sağlığı uzmanlarının bağımlılık tedavisi hakkındaki inanışlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları 65 psikiyatrist ve 86 psikologun (298 kız, 281 erkek) katılımıyla  gerçekleştirilmiştir. Psikologlar ölçeği internet tabanlı bir anket formundan, psikiyatristler ise bir ulusal kongrede manuel olarak doldurmuştur. Geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizine başvurulmuş, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş, Cronbach Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. Bu analizler sonucunda 3 faktörlü (duygusal yaklaşım, mantıksal yaklaşım ve çalışmaya karşı tutum) toplam varyansın %33’ünü açıklayan 12 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı .77 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Ölçek, Ruh Sağlığı Uzmanı, Stigma

 

 


 

Development Of Mental Health Professionals’ Attitudes Toward Treatment Of Substance Use Disorders

Abstract: The aim of the current study is to develop a valid and reliable scale that measures the beliefs of mental health professionals who do not work in addiction about alcohol and substance addiction treatment. The validity and reliability studies of the scale were conducted with the participation of 65 psychiatrists and 86 psychologists (298 female, 281 male). The data of the study were collected using questionnaire from an interned-based questionnaire and manually filled it at a national congress. In the development study, exploratory factor analysis was applied, item discrimination was determined and Cronbach Alpha reliability coefficients was calculated. As a result of this analys, a 3 factored (emotional approach, logical approach and attitude towards work) scale that explains 33% of the total variance and that was comprised of 11 items was obtained. Cronbach’s α .77 coefficients for the totality of the scale were calculated.The obtained results prove that the scale is valid and reliable.

Key words: Addiction, Scale, Mental Health Professionals, Stigma

 


Citing/ Referans gösterimi: Işık, A., Şimşek G.M. (2019). Development Of Mental Health Professionals’ Attitudes Toward Treatment Of Substance Use Disorders. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel
Sayı.1): 24-26
doi:10.35365/ctjpp.19.special1.6