Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:27-29 

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.7         Online Publication: 23.11.2019

 

Diyet Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yeme Bağımlılığının Epidemiyolojisinin Araştırılması

F.Ebru ATABAY, Duygu ALTIN, Baykul ALTIN

Özet: Son yıllarda literatürde güncel bir kavram olan yeme bağımlılığı, diğer yeme bozukluklarından ayrı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Bağımlılıkta sık görülen kullanmak için dayanılmaz istek hissetme, istenilenden daha fazla miktarda tüketme, madde kullanmak için fazla zaman harcama vb. davranışlarla örtüştüğü belirtilmektedir. Bu çalışmada diyet polikliniğine çeşitli sebeplerle başvuran hastalarda yeme bağımlılığının epidemiyolojisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen, diyet polikliniğine başvuran 101 kişi dahil edilmiştir. Haziran 2019 – Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, kişisel bilgi formu ve Yale Yeme Bağımlılığı ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirilirken istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Katılımcıların %62,4’ü(n=63) kadın, %37,6’sı(n=38) erkekti. Yaş ortalaması 51,5(±14,77) idi. Yeme bağımlılığı görülme oranı %60,4(n=61) olarak norm değer olan %11,6’nın çok üzerinde bulundu. Bağımlılık multidisipliner bir alan olarak diyet polikliniklerinde de, yalnızca beslenme uzmanlarının değil bağımlılık uzmanlarının da işbirliğinde ele alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yeme Bağımlılığı, Diyet, Obezite, Bağımlılık

 

 


 

Epidemiological Research of Food Addiction Within Patients Referred To Diet Policlinic

Abstract: In recent years, food addiction, a current subject in the literature, has been evaluated as a seperate concept from other eating disorders. A strong desire for use, consumption more than the desired, spending so much time, which are seen frequently in addiction, are commonalities stated. In this study, the aim is to search the epidemiology of food addiction in patients referred to diet policlinic for several reasons.101 participants that are referred to diet policlinic are included in the study with random sampling method. In the study which was performed between the dates July 2019 -August 2019, personal information form and Yale food addiction scale are applied. When the data was analyzed, statistical methods ( frequency, percentage, average, standard deviation) are used. 62,4%(n=63) of participants were female, 37,6%(n=38) were male. Average age was 51,5(±14,77). The prevalance of food addiction was 60,4%(n=61), as it is found to be extremely over the norm value, which was 11,6%. Addiction, as a multidisciplinary field, need to be handled by not only dieticians but also in their collaboration with addiction experts.

Keywords: Food Addiction, Diet, Obesity, Addiction

 


Citing/ Referans gösterimi: Atabay, F.E., Altın, D., Altın B. (2019). Diyet Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yeme Bağımlılığının Epidemiyolojisinin Araştırılması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 27-29 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.7