Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:19-23 

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.5              Online Publication: 23.11.2019

 

Üniversite Öğrencilerinde Riskli Kafein Tüketimi

Birgül AYDIN, Gül ERYILMAZ

Özet: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin kafein tüketimi örüntüsünü incelemek, bu örüntünün kafein tüketme alışkanlıkları ve riskli kafein kullanımı ile ilişkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Betimsel araştırma modeli kullanılmış olup, elverişli örneklem yöntemi ile veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış, verilerin analizi SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Sigara kullanımı, Sigara/kahve kullanmaya başlama önceliği, kafein tüketilmediğinde ya da az tüketildiğinde 24 saat içinde görülen belirtilerden depresif mod/sinirlilik belirtisi ve konsantrasyon zorluğu belirtisi ile riskli kafein tüketimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki elde edilmiştir. Araştırma sonunda üniversite öğrencilerinin %20’ sinin riskli kafein tüketimi kriterlerini karşıladığı ve kafein bağımlılığı için risk grubunda oldukları bulunmuştur. Bu çalışma ve benzeri çalışmaların, daha geniş bir örneklem ve farklı değişkenler ile yapılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Riskli kafein tüketimi, üniversite öğrencileri, bağımlılık.

 

 


 

Risky Caffeine Consumption of the University Students

Abstract: The aim of this study is to examine the pattern of caffeine consumption of university students, and to investigate the correlation between habits of caffeine consumption and the use of risky caffeine. Descriptive research model has been used. Data were collected through the method of convenience sampling. Risky caffeine consumption questionnaire developed by the researcher is used as the data collection tool. There is a correlation between cigarette smoking, precedence of starting cigarette smoking/coffee consumption, the sign of depressive mood/nervousness, the sign of hardship of concentration, among the signs which are observed within 24 hours and risky caffeine consumption. The study gives significant information about the formation of risky caffeine consumption habits among the university students nearly %20 percent of them are in this group. This study suggests similar studies will be done with broader sample and with different variables.

Key words: Risky caffeine consumption, university students, addiction.

 


Citing/ Referans gösterimi: Aydın, B., Eryılmaz G. (2019).Üniversite Öğrencilerinde Riskli Kafein Tüketimi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 19-23 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.5