Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:16-18

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.4               Online Publication: 23.11.2019

 

Ayaktan Tedaviye Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Madde Kullanım Özellikleri ile Nöropsikolojik Test Performanslarının Karşılaştırılması

Büşra KAHRAMAN, Aslıhan Özlem POLAT IŞIK

Özet: Alkol ve madde bağımlılığının bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı kişinin bağımlılık türü, kullandığı madde ve bağımlılık şiddeti ile nöropsikolojik testlerdeki performansı arasındaki ilişkiyi inceleyerek madde kullanım özelliklerinin bilişsel performansla ilişkili olup olmadığı sorusuna cevap aramaktır. Bu amaçla, bir psikososyal destek merkezine başvuran kişilerden klinik ilk görüşmesi sırasında BAPİ-K sorularını yanıtlayan ve örneklem kriterlerini karşılayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden kişilere Beck Depresyon Ölçeği, Stroop Testi, Barratt Dürtüsellik Ölçeği ve İz Sürme Testi uygulanmıştır. Katılımcıların bağımlılık şiddetleri ile Stroop testindeki süre farkları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur, F(2,78)= 4.41, p<.05. İz Sürme testi B formunu tamamlama süresi ile bağımlılık şiddeti farklı olan katılımcılar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür, χ²(2)= 8.59, p<.05. Sonuç olarak; alkol ve madde bağımlısı kişilerin bağımlılık şiddetinin nöropsikolojik test performansı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bulgular kaynaklar ışığında tartışılmıştır. Konuyla ilgili kapsamlı ve genellenebilir veriler ortaya koyabilmek için boylamsal çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: bağımlılık, nöropsikolojik performans, madde bağımlılığı


 

Comparison of Individuals’ Profiles of Alcohol and Substance Addicted Outpatients’ and Their Neuropsychological Test Performances

Abstract: There is some research in literature that proves alcohol and substance addiction have a negative influence on cognitive functions.The main issue of this study is to investigate the effects of alcohol and substance addiction on cognitive functions in terms of choice of substance and addiction severity. There has been found a reasonable difference between addiction severity and the duration of ST-TBAG form, F(2,78)= 4.41, p<.05. There was a significant difference between the duration of completing the İST-B and the participants with different addiction severity, χ²(2)= 8.59, p<.05. It has been found that addiction profiles of alcohol and substance addicted peo-ple and their performances on NPT are correlated. Research findings are discussed in the light of resources. It is thought that in order to present a broader and generalizable data, it is necessary to conduct longitudinal studies.

Keywords: addiction, neuropsychological performance, substance addiction

 


Citing/ Referans gösterimi:Kahraman, B., Işık A.Ö.P. (2019). Ayaktan Tedaviye Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Madde Kullanım Özellikleri ile Nöropsikolojik Test Performanslarının Karşılaştırılması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 16-18 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.4