Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:12-15     

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.3                Online Publication: 23.11.2019

 

Alkol-Madde Bağımlılarında D Tipi Kişilik Özellikleri ve Aleksitimi

Filiz ÖZSOY

Özet: Biz çalışmamızda; Alkol/madde kullanım bozukluğu (AMKB) tanılı hastaların depresyon-anksiyete skorları, D tipi kişilik özellikleri ve aleksitimi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya; 30 alkol (AKB) ve 30 madde (MKB) kullanım bozukluğu tanılı hasta ve 30 kontrol grubu alındı. Tüm katılımcılara; Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ), D tipi kişilik ölçeği (DS-14) ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) uygulandı. Hasta
grubunda; DS-14 her iki alt boyut kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti (p<0.001). Benzer şekilde HADÖ her iki alt boyut hasta grubunda kontrol grubundan yüksekti (p<0.05). Son olarak hasta grubunda TAÖ sadece duyguları tanıma alt boyutu anlamlı idi (p<0.001), diğer alt boyutlarda istatistiksel farklılık tespit edilmedi (p>0.05). Elde ettiğimiz bulgular ışığında AMKB tanılı hastaların; daha kaygılı-depresif ve belli alt boyutlarda
aleksitimik olduğu ve ek olarak D tipi kişilik özelliklerine sahip oldukları bulundu. Bulgularımızın önem kazanabilmesi için büyük örneklemlerle ileri araştırmalar yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Alkol kullanım bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, D tipi kişlik özellikleri, aleksitimi, anksiyete, depresyon.


 

D Type Personality Traits And Alexithymia in Alcohol-Substance Addicts

Abstract: We aimed to evaluate depression-anxiety scores, D-type personality traits and alexithymia levels of patients with alcohol/substance use disorder. Thirty patients with alcohol, 30 substance use disorders and 30 control groups were included in the study. All participants; Hospital Anxiety Depression Scale (HADS), D type personality scale (DS-14), Toronto Alexithymia Scale (TAS) were applied. In the patient group; DS-14 was significantly higher than the control group (p<0.001). Similarly, HADS was higher in both subdimensions in the patient group than in the control group (p<0.05). Finally, only the emotion recognition subscale of TAS was significant in the patient group (p <0.001), but no statistical difference was detected in the other sub-dimensions. In the light of our findings; they were more anxious-depressive and alexithymic in certain sub-dimensions and additionally had D-type personality traits. In order for our findings to gain importance, further research should be conducted with large samples.

Key words: Alcohol use disorder, substance use disorder, type D personality characteristics, alexithymia, anxiety, depression.


Citing/ Referans gösterimi:Özsoy, F. (2019). Alkol-Madde Bağımlılarında D Tipi Kişilik Özellikleri ve Aleksitimi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 12-15 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.3