Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:9-11     

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.2                Online Publication: 23.11.2019

 

Yedam Drug Dependence Stigmatization Scale

Mehmet DİNÇ, G.Melike ŞİMŞEK, Aylin IŞIK, Kültegin ÖGEL

Abstract: The aim of this study is to develop a scale which would determine public attitudes towards drug addiction. In the process of development of the scale, 12 questions were prepared and presented to 6 specialists working in Yeşilay Counseling Center (YEDAM), applied to 10 cases as pilot applications. In order to detect the structural validity of the scale factor analysis were conducted. As a result of this analys, a 3 factored scale that explains 36.6% of the total variance and that was comprised of 12items was obtained. Cronbach’s α (.74) coefficients for the totality of the scale were calculated. The obtained results prove that the scale is valid and reliable.

Key Words: Addiction, Drug, Scale, Stigma


 

Yedam Madde Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği

Özet: Bu çalışmanın amacı, halkın madde bağımlılığına ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilme aşamasında 12 soru oluşturulmuş ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) çalışan 6 uzman görüşüne sunulmuş, 10 olguya pilot olarak uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak amacıyla faktör analizi yapılmış ve bu analizler sonucunda 3 faktörlü toplam varyansın %36.6’sını açıklayan 12 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin tümü için Cronbach α (0.74) katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Madde, Ölçek, Stigma


Citing/ Referans gösterimi:Dinç, M., Şimşek G.M., Işık, A., Ögel, K. (2019). Yedam Drug Dependence Stygmatızatıon Scale. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 9-11 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.2