Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1: 6-8       

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.1                Online Publication: 23.11.2019

 

Yedam Danışmanlık Merkezinde Danışanların Klinik İlk Görüşmeye Gelme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Halil DİREKLİ, Aylin IŞIK, Büşra KAHRAMAN, Simge SEZER, Ceren ŞENYÜZ 

Özet: Bu çalışmanın amacı, bağımlılık tedavisinde psikososyal destek almak üzere ilk görüşme randevusu alan bireylerin randevuya gelmeme durumunu etkileyen faktörleri incelemektir. Tedavide tedaviyi yarım bırakma faktörleri alan yazınında sıkça araştırılmıştır. Bu çalışma ise tedaviye başlamama durumunu etkileyen faktörleri incelemektedir. Araştırmanın örneklemi Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne danışma hattı üzerinden başvuran ve Yeşilay Danışmanlık Merkez’inden klinik ilk görüşme randeuvsu olmak isteyen 117’si (%93,6) erkek, 8’i (%6,4) kadın danışandan oluşmaktadır. Veriler  temmuz ve ağustos 2019 ayları boyunca Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattında görev yapan psikologlar tarafından toplanmıştır. Randevuya gelme durumunun gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip görmediği SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiş, analizlerde Pearson Chi-Square testi kullanılmıştır. Randevuya gelme durumunun danışanın eş-aile ile yaşama durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ailesi veya eşiyle yaşayan kişilerin yalnız yaşayan kişilere göre klinik ilk görüşme randevusuna gelme oranları daha yüksektir. (p <0,05, x2: 4,391, sd:1). Bu çalışmanın, tedaviye başvurma ve başlama sürecini etkileyen faktörleri araştıracak çalışmalara öncü olacağı umulmakta ve bağımlılık tedavisi açısından tedaviye başlama sürecinin elzem olduğunu gösterdiği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Bağımlılık, Motivasyon, Tedaviye Devamlılık, Tedavi, Tedaviyi Bırakma


 

Examination of Factors That Affect Clients’ Initiation Of First Clinical Interview In Yesilay Consulting Centre

Abstract: The purpose of this study is to investigate the factors affecting clients rate of breaking first appointments for psychosocial support in addiction treatment. Appointment breaking behavior is frequently studied in literature. This study however examined the factors that affect non-initiation of treatment. The sample was derived from clients who applied Yesilay Consulting Centre’s through Call Centre and claimed to get a first clinical interview appointment. The sample was consisted of 117 (93,6%) males and 8 (6,4%) females.The data was collected throughout July and August 2019 by psychologists who work for Yesilay Consulting Centre’s Call Centre. Appointment status were analyzed to see whether there were any significant differences between groups. The data was analyzed by SPSS 17.0 programme, Pearson Chi-Square tests were used in analysis. There was a significant difference between appointment status and clients’ conditions of living (whether it is with spousefamily or alone). Clients’ who live with their families or spouses have a higher rating of coming to their first appointments compared to clients who live alone (p <0,05, x2: 4,391, sd:1).It is hoped that this study will be a pioneer study to those which would search for the initiating factors of starting treatment. It is thought that process of starting treatment is essential in the aspects of addiction therapy.

Key words: Addiction, Motivation, Continuity Of Treatment, Treatment, Drop-Out, Quitting Treatment


Citing/ Referans gösterimi:Direkli, H., Işık, A., Kahraman, B., Sezer, S., Şenyüz, C. (2019). Examination Of Factors That Affect Clients’ İnitiation Of First Clinical İnterview İn Yesilay Consulting Centre. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 6-8 doi:10.35365/ctjpp.19. special1.1