Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  200-5

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.26               Online Publication: 17.11.2019

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken Çocukluk Dönemi’nde Tanılanma Ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçme Araçlarının İncelenmesi

Çağla KILINÇ, Başak BAĞLAMA, Gönül AKÇAMETE

Özet: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. OSB’de etkili erken tanı ve erken tanıda kullanılacak araçlar son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan konular arasındadır. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğunun tanılanma ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarının incelenmesidir. Araştırma kapsamında, OSB’nin erken çocukluk döneminde tanılanma ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarının kimler tarafından geliştirildiği, kimlere uygulanabileceği, içerik özellikleri ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ele alınmıştır. Bu araştırmanın, OSB’nin erken çocukluk döneminde tanılanması ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarına yönelik güncel durumu ortaya koyması ve bu alanda çalışan uygulamacı ve araştırmacılara ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, erken çocukluk, erken tanı, değerlendirme, ölçme aracı.

 


 

Investıgatıon Of The Measurement Tools Used In The Dıagnosıs And Evaluatıon Of Autısm Spectrum Dısorder In Early Chıldhood

Abstract: Autism spectrum disorder (ASD) is a life-long neurodevelopmental disorder that occurs during the first three years of life. Effective early diagnosis in ASD and tools to be used in early diagnosis are among the subjects that have been extensively studied in recent years. The aim of this study is to investigate the measurement tools used in the diagnosis and evaluation of autism spectrum disorder in early childhood. Within the scope of the study, who developed the measurement tools used in the diagnosis and evaluation of ASD in early childhood, who could apply these tools, content characteristics, validity and reliability studies were discussed. This study is expected to reveal the current situation regarding the measurement tools used in the diagnosis and evaluation of ASD in early childhood and shed light on the practitioners and researchers working in this field.

Keywords: Autism spectrum disorder, early childhood, early diagnosis, evaluation, measurement tool

 


Citing/ Referans gösterimi: Kılınç, Ç., Bağlama, B., Akçamete, G., (2019). Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken Çocukluk Dönemi’nde Tanılanma ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçme Araçlarının İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (3): 200-5 doi:10.35365/ctjpp.19.1.26