Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  180-8

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.23                Online Publication: 17.11.2019

 

Evli Çiftlerin Kişilik Profillerinin Karşılaştırılması-I: 360º Değerlendirme Tekniği

Arkun TATAR, Hüdanur ÖZDEMİR, Sami ÇAMKERTEN

 

Özet: Kişilik özellikleri, eşler arası uyumu belirleyen önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, kişilik ölçeklerinin, eşler arası uyumu ölçmeye yönelik alternatif bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Beş Faktör Kişilik Modeli’ne dayalı bir ölçme aracı olan Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE), 360 derece değerlendirme tekniği kullanılarak bir yıldan uzun süreyle evli olan ve birlikte yaşayan çiftlere uygulanmıştır. Bu yolla, eşlerin kendilerini ve birbirlerini değerlendirmeleri sonucu oluşturulan profillerdeki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmaya 20-57 yaş aralığında 251 kadın ve 24-71 yaş aralığında 251 erkek olmak üzere toplamda 502 kişi (251 çift) katılmıştır. Çalışmaya katılan çiftlerin evlilik süreleri 1-35 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılar, 5FKE uzun öz bildirim formu ile kendilerini, gözlemci formu ile de eşlerini değerlendirmiştir. Bu doğrultuda kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı grup profilleri elde edilerek kadın grubun kendilerine yönelik değerlendirmeleri ile erkek grubun eşlerine yönelik değerlendirmeleri ve erkek grubun kendilerine yönelik değerlendirmeleri ile kadın grubun eşlerine yönelik değerlendirmeleri çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yapılarak karşılaştırılmıştır. Erkek grup için elde edilen profil incelendiğinde, hoşgörü, sakinlik, yumuşak kalplilik / elseverlik, düzenlilik, sorumluluk / kararlılık, analitik düşünme, yeniliğe açıklık gibi kişilik özellikleri açısından kadınların eşlerine yönelik değerlendirmeleriyle erkelerin kendilerine yönelik değerlendirmeleri arasında farklılık olduğu görülmüştür. Benzer doğrultuda, kadın grubun kendilerine yönelik değerlendirmeleri ile erkeklerin eşlerine yönelik değerlendirmeleri arasında yumuşak kalplilik / elseverlik, analitik düşünme, duyarlılık, yeniliğe açıklık gibi özellikler açısından farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Beş Faktör Kişilik Modeli, 360 Derece Değerlendirme Tekniği, Evlilik Uyumu

 


 

Comparison of the Personality Profiles of Married Couples-I: 360º Appraisal Technique

Abstract: Personality traits are considered as one of the important factors that determine adjustment between couples. The aim of the present study is to evaluate whether personality scales can be used as alternative tools for measuring marital adjustment. For this purpose, the Five Factor Personality Inventory (5FPI), which is based on the five-factor model of personality, was administered to couples married for more than one year, using the 360-degree appraisal technique. Thus, it was aimed to determine the similarities and the differences in the personality profiles formed by the couples’ appraisals of themselves and their spouses. A total of 502 people (251 couple), 251 women between the ages of 20-57 and 251 men between the ages of 24-71 participated in the study. Marriage duration of the couples who participated in the study varied between 1 and 35. Participants completed the 5FPI long self-report form for themselves and an observer form for their spouses. Accordingly, after obtaining separate group profiles for women and men, women’s appraisals of themselves and men’s appraisals of their spouses, and men’s appraisals of themselves and women’s appraisals of their spouses were compared using the multivariate analysis of variance (MANOVA). The examination of the men’s group profile showed differences between the appraisals of women for their spouses and the appraisals of men for themselves in terms of personality traits such as tolerance, calmness, soft heartedness / altruism, being organized, conscientiousness / decisiveness, analytical thinking, openness to change / new experiences. Along similar lines, there were differences between the women’s appraisals for themselves and men’s appraisals for their spouses in terms of personality traits such as soft heartedness / altruism, analytical thinking, sensitivity, openness to newness.

Key words: personality, Five Factor Model of Personality, 360-degree appraisal, marital adjustmen


Citing/ Referans gösterimi: Tatar, A., Özdemir, H., Çamkerten, S,. (2019). Evli Çiftlerin Kişilik Profillerinin Karşılaştırılması-I: 360º Değerlendirme Tekniği. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(3): 180-8 doi:10.35365/ctjpp.19.1.23