Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  173-9

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.22                Online Publication: 17.11.2019

 

Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi

Saime Serpil ÖZGÜL, Volkan DEMİR, Hüseyin ÜNÜBOL

Özet: Bu çalışmanın amacı kaçıngan ve kaygılı bağlanma örüntülerinin duygusal şemalarla olan ilişkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya 425’i kadın 307’si erkek olmak üzere toplam 732 kişi katılmıştır. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ve Leahy Duygusal Şema Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmış olup, hipotez testlerinin uygulamasında normal dağılım varsayımları dikkate alınmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre; yapılan istatiksel analiz sonuçları incelendiğinde kişilerin kaygılı ve kaçıngan bağlanma örüntülerinin duygusal şemalarıyla bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerde bağlanma stillerinin duygusal şemalarla olan ilişkisi cinsiyete göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerde bağlanma stillerinin cinsiyete göre de farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak kadın ve erkeklerin bağlanma stillerinin duygusal şemalarla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bağlanma, Kaygılı bağlanma, Kaçıngan bağlanma, Duygusal şema.

 


 

Examination of The Relation of Anxious and Avoidant Attachment Styles with Emotional Schemes According to Gender

Abstract: The purpose of this study is to analyze the relationship between anxious-avoidant attachment styles and emotional schemes. In total, 732 attendees, 425 of which were female and 307 of which were male, participated in this research. Sociodemographic Data Form, Experiences in Close Relationships-II and Leahy Emotional Schema Scale were applied to all participants. Descriptive statistical methods were used in the evaluation of the data and the normal distribution assumptions were taken into account in the application of hypothesis tests. Spearman Correlation analysis was used to examine the relationship between the scales. According to the results of the study; When the results of statistical analysis were examined, it was concluded that individuals were related to emotional schemas of anxious and avoidant attachment patterns. It is also inferred that the relationship between attachment styles and emotional schemes varies according to the gender. Findings reveal that attachment styles also vary according to the gender. Consequently, it is detected that male and female attachment styles are related with emotional schemes.

Keywords: Attachment, Anxious attachment, Avoidant attachment, Emotional schemes.


Citing/ Referans gösterimi: Özgül, S.S., Demir, V., Ünübol, H.,(2019). Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (3): 173-9 doi:10.35365/ctjpp.19.1.22