Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  158-65      

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.20                 Online Publication: 17.11.2019

 

Ergenlerde Siber Zorbalığa Duyarlılığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Esra Nihan BRİDGE, Nesrin Duman

Özet: Siber zorbalık günümüzde özellikle ergen yaş gruplarında dikkat çeken bir olgudur. Bu nedenle son yıllarda literatürde siber zorbalığı ele alan çalışmalar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde de bu konu başat bir çalışma alanı haline gelmekle birlikte siber zorbalığa duyarlılığı büyük bir çalışma grubu ile inceleyen çok az araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, siber zorbalık duyarlılık düzeyinin ortaokul ve lise öğrencilerindeki durumunu bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. Araştırma İstanbul Kadıköy’deki ortaokul ve liselerde yapılmıştır. Araştırmaya 1752 öğrenci katılmıştır. Çalışmada demografik bilgiler için oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile birlikte Siber Zorbalığa Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin demografik bilgilerinin, aile yapısının ve teknoloji kullanımının, siber zorbalığa duyarlılık ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda siber zorbalığa duyarlılığın cinsiyete, ebeveyn eğitim düzeyine, internet denetiminin varlığına, internete giriş amacına, günlük internet kullanım süresine ve öğrencilerin kişisel cep telefonuna sahip oluşuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya konulmuştur. Çalışma kızların erkeklere göre siber zorbalığa duyarlılıklarının daha yüksek olduğunu; 6. sınıf öğrencilerinin 11. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek duyarlılığa sahip olduğunu; internete giriş denetimin olması halinde duyarlılığın arttığını; internette geçirilen sürenin az olduğu durumlarda duyarlılığın yüksek olduğunu; kişisel cep telefonuna sahip olan öğrencilerin siber zorbalığa daha duyarlı olduklarını göstermiştir. Araştırma çocuk ve ergenlerin siber zorbalığa duyarlılık düzeyini görebilmek ve siber zorbalık ile ilişkilendirilen diğer etmenleri anlamak, çevrimiçi dünyadaki siber zorbalık davranışlarını tanıma ve önleme çalışmaları açısından önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Siber zorbalık, duyarlılık, internet, teknoloji, zorbalık.

 


 

Investigating Cyberbullying Sensitivity among Adolescents in terms of Some Demographic Variables

Abstract: Cyber bullying is a phenomenon that attracts attention especially in adolescent age groups. Therefore, in recent years, studies focused on cyber bullying has become one of the top research topics in the literature. Although this issue has become a major field of study in our country, very little research has been conducted to examine cyber bullying sensitivity with wide sample. The main purpose of this study is to investigate the status of cyber bullying sensitivity in middle and high school students in terms of some demographic variables. The research was conducted in secondary and high schools in Kadikoy, Istanbul. 1752 students participated in the study. In the study, a Personal Information Formprepared for gathering demographic information and Cyber Bullying Sensitivity Scale were used. In this study, the relationship between the sensitivity to cyberbullying of students and their demographic information, family structure and technology usage were investigated. Results revealed that sensitivity to cyberbullying was significantly different according to gender, education level of parents, presence of internet control, the purpose of internet access, length of daily internet usage and owning a personal mobile phone. Results of the study showed that girls demonstrated more sensitivity to cyberbullying than males; 6th grade students have higher sensitivity than 11th grade students; students illustrated increased sensitivity when there is parental control of internet access. Students who spent less time on the internet showed more cyberbullying sensitivity. Students who have personal cell phones have shown that they are more sensitive to cyberbullying. The research is important for children and adolescents to see the level of sensitivity to cyber bullying and to understand other factors associated with cyber bullying, to recognize and prevent cyber bullying behaviors in the online world.

Keywords: Cyberbullying, sensitivity, internet, technology, bullying


Citing/ Referans gösterimi: Bridge, E, D., Duman, N., (2019). Ergenlerde Siber Zorbalığa Duyarlılığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (3): 158-65 doi:10.35365/ctjpp.19.1.20