Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  152-7         

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.19                 Online Publication: 17.11.2019

 

Psikiyatri Kliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Özel Tıp Fakültesi Hastanesi Deneyimi

Hatice HARMANCI

Özet: Bu çalışmanın amacı KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine başvuran yaşlı hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin incelenmesidir. Ağustos 2016 – Ağustos 2018 tarihleri arasında psikiyatri kliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların dosyaları geriye doğru araştırılmıştır. Kliniğimize başvuran 65 yaş ve üzeri 304 hastanın %65,1’i (n=198) kadın, %34,9’u (n=106) erkekti. Hastaların %62,2’si ilkokul mezunu, %65, 8’i evliydi. DSM-V tanı ölçütlerine en sık saptanan tanı yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) (%38,2, n=116) olmuştur. Diğer tanı dağılımları %21,7 major depresif bozukluk (MDB), %21,1 MDB birlikteliğinde YAB, %7,6 panik bozukluk, %4,6 Alzheimer, %2,6’sında şizofreni, %2,3’ünde obsesif kompulsif bozukluk şeklindedir. En sık eşlik eden fiziksel hastalık esansiyel hipertansiyon’dur (%35,5). Düzenli tedaviye devam etme düzeyi %21,7 olup, hastaların %62,5’i polikliniğe sadece bir kere gelmiştir. Beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte daha fazla yaşlı nüfusla karşılaşmaktayız. Yaşlılığın getirdiği sağlık sorunları, maddi ve manevi zorlanmaların varlığı bu yaş grubunda ruhsal yakınmaları daha ön plana çıkarabilmektedir. Yaşlılarda psikiyatrik hastalıkları fark edebilmek ve tanı dağılımını bilmek, hem mevcut kliniğe doğru tanı koyabilme hem de tedavi süreçlerini doğru yönetebilme açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Klinik özellikler, Yaşlılık

 


 

Clinical And Sociodemographic Characteristics Of Elderly Patients Admitted To Psychiatry Clinic: Experience Of A Private Medical Hospital

Abstract: The aim of this study was to investigate the clinical and sociodemographic characteristics of elderly patients admitted to the Psychiatry Clinic of KTO Karatay University Medicana Medical Faculty Hospital.The files of patients aged 65 years and over who applied to the psychiatry clinic between August 2016 and August 2018 were investigated retrospectively. Of the 304 patients aged 65 years and over, 65.1% (n = 198) were female and 34.9% (n = 106) were male. 62.2% of the patients were primary school graduates and 65.8% were married. The most common diagnosis for DSM-V criteria was generalized anxiety disorder (GAD) (38.2%, n = 116). Other diagnostic distributions included 21.7% major depressive disorder (MDD), 21.1% GAD with MDD, 7.6% panic disorder, 4.6% Alzheimer’s, 2.6% schizophrenia, 2.3% obsessive compulsive disorder. Essential hypertension (35.5%) was the most common concomitant physical disease. The level of continuation of regular treatment was 21.7% and 62.5% of the patients came to the outpatient clinic once. With the prolonged life expectancy, we are encountering more elderly people. Health problems brought about by old age, and physical and moral difficulties may make mental complaints more prominent in this age group. It is important to be aware of the psychiatric disorders and to know the distribution of the diagnosis in the elderly both in terms of making the correct diagnosis in the current clinic and managing the treatment processes correctly.

Keywords: Anxiety, Depression, Clinical features, Elderly


Citing/ Referans gösterimi: Harmancı, H. (2019). Psikiyatri Kliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Özel Tıp Fakültesi Hastanesi Deneyimi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(3): 152-7.doi:10.35365/ctjpp.19.1.19