Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  145-51         

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.18                 Online Publication: 17.11.2019

 

Yeme Tutumları ve Travmatik Yaşantılar: Öz Şefkat ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü

Merve KARAOĞLU, Seda ERZİ

Özet: Araştırmada genç yetişkinlerde yeme tutumları ve çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkide öz şefkat ve duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, seçkisiz olmayan uygun örnekleme ile belirlenen 18-40 yaş arası (O = 23.22 ss = 3.96), 345’i kadın ve 159’u erkek katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Öz Duyarlık Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Yeme Bozukluklarını Değerlendirme Ölçeği, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan aracı rol analizlerine göre duygu düzenleme güçlüğü ve öz şefkatin yeme tutumları ile çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı bulunmuştur. Bulgular literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeme Tutumları, Çocukluk Çağı Travmaları, Öz Şefkat, Duygu Düzenleme Güçlüğü.

 


 

Eating Attitudes and Traumatic Experiences: The Mediator Role of Self- Compassion and Emotion Regulation

Abstract: In this study, the mediator role of self-compassion and emotion regulation difficulty in the relationship between eating attitudes and childhood traumatic experiences among young adult individuals was examined. Using non probability convenience sampling, 345 females and 159 males whose age range was 18-40 years (M= 23.22 sd= 3.96) participated the study. Self-Compassion Scale, Difficulty of Emotion Regulation Scale, Eating Disorders Examination Questionnaire, Childhood Trauma Scale and Personal Information Form were used as data collection tools. The relationship between eating attitudes and childhood traumas was significantly mediated by emotion regulation difficulty and self-compassion. The findings were discussed within the framework of the literature.

Keywords: Eating Attitudes, Childhood Traumatic Experiences, Self Compassion, Emotion Regulation


Citing/ Referans gösterimi: Karaoğlu, M., Erzi, S., (2019). Yeme Tutumları ve Travmatik Yaşantılar: Öz Şefkat ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (3): 145-51 doi:10.35365/ctjpp.19.1.18