Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  139-44          

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.17                 Online Publication: 17.11.2019

 

Akademisyenlerde Sosyodemografik Değişkenlere Göre Mobbing, Psikosomatik Belirtiler ve Ruminatif Düşünce Biçiminin İncelenmesi

Bade YAYA, Deniz ERGÜN, Beniz YILMAZ

Özet: Bu çalışma akademisyenlerde mobbing ve psikosomatik belirtilerin ilişkisinde ruminatif düşünce biçiminin aracı rolünü saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi seçkili örnekleme yöntemiyle alınmış 293 akademisyen oluşmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin 151’i kadın, 142’si erkektir. Veri toplama aracı olarak araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu, Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeği, İş Yeri Zorbalığı (Mobbing) Ölçeği ve Somatizasyon Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırma nicel, tanımlayıcı bir araştırmadır ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, kadınlarda mobbinge maruz kalma ve somatizasyon oranları erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. 29 yaş ve altı, bekar, geliri az olan, araştırma görevlileri, alanda 3 yıl veya daha az çalışanlar, haftalık 36 saat ve üzeri çalışma mobbinge maruz kalma, somatizasyon ve ruminatif düşünce biçimi için risk faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir. Mobbinge maruz kalma, somatizasyon ve ruminatif düşünce biçimi  arasında pozitif yönde güçlü ilişki bulunmuştur. Her meslek grubunda olduğu gibi akademik çalışma alanında da mobbingin olduğu, psikolojik ve fiziksel yakınmalara yol açtığı görülmüştür. İşyerlerinde mobbingin önlenmesi çalışanların gününü büyük bölümünü geçirdikleri yerde daha sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, somatizasyon, ruminatif düşünce, akademisyen


 

An Investigation of Mobbing, Psychosomatic Symptoms and Ruminative Thought in Sociodemographic Variables in Academicians

Abstract: This study was carried out in order to determine the role of ruminative thought form in relation to mobbing and psychosomatic symptoms in academicians. The sample of the studycon sisted of 293 academicians who were selected by selective sampling method. 151 of the individuals participating in the study were female, 142 were male. The Personal Information Form prepared by the researcher, Ruminative Thought Form Scale, Business Mobbing Scale and Somatization Scale were used as data collection tools. This research is a quantitative, descriptive research and relational survey model is used. In the study, mobbing exposure and somatization rates in women were found to be highert han men. It has been found that 29 years old and younger, single, low in come, research assistants as a risk factor for mobbing exposure, somatization and ruminative thinking. There was a strong positive correlation between mobbing exposure, somatization, and ruminative thinking. As it is in every profession group, it has been seen that it is also mobbing in psychological and physical complaints in academic field of study. Preventing mobbing in work places will provide a healthier working
environment twhere employees spend most of their day.

Key Words: Mobbing, somatization, ruminati ve thinking, academician


Citing/ Referans gösterimi:Yaya, B., Ergün, D. ve Yılmaz, B. (2019). Akademisyenlerde Sosyodemografik Değişkenlere Göre Mobbing , Psikosomatik Belirtiler ve Ruminatif Düşünce Biçiminin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(3): 139-44, doi:10.35365/ctjpp.19.1.17.