Derleme Yazısı (Review Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (2): 129-134               

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.16                Online Publication: 8.08.2019

 

Cloninger’in Mizaç ve Karakter Boyutları ile Depresyon Arasındaki İlişki: Gözden Geçirme Çalışması

Sinem CANKARDAŞ

Özet: Depresyonun risk faktörleri arasında kişilik önemli bir yer tutmaktadır. Depresyonun belirleyicileri açısından kişiliğin çalışılması hem depresyon için yüksek risk grubundaki kişilerin belirlenmesini sağlamakta hem de hastalık öncesi kişiliğin bilinmesi depresyonun etiyolojisini anlamak açısından bilgi sağlayıcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Cloninger’in, mizaç ve karakterdeki normal ve anormal varyasyonları açıklayan çok boyutlu biyopsikolojik modelinden yola çıkarak hazırlanmış olan ‘Mizaç ve Karakter Envanteri’nin (TCI) kişilik değişkenlerinin depresyon ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yapılan araştırmada TCI ve depresyon arasındaki ilişkiyi ele alan 2005 – 2014 arasında yayınlanmış çalışmalar Web of Science, ScienDirect, GoogleScholar ve Ulakbim veri tabanlarında taranmıştır. Sonuçta yapılan çalışmanın kapsamına uygun olan hem yerli hem yabancı toplam 9 makaleye ulaşılmıştır. Araştırmalar bulguları bağlamında tartışılmıştır.Cloninger’in biyopsikolojik kişilik kuramının alt boyutlarından zarardan kaçınmanın yüksek oluşunun depresyon için risk arttırıcı bir faktör olduğu, kendini yönetme karakter boyutunun yüksek oluşunun ise depresyona karşı koruyucu bir faktör olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Mizaç, Kişilik, Karakter


The Relationship Between Cloninger’s Temperament And Character Dimensions And Depression: Review

Abstract: Personality is one of the important risk factors for depression.  Studying personality to discover the determinants of depression is both useful to determine high risk population for depression and to understand the etiology of depression.  The aim of this study is to explore the relationship between depression and personality dimensions in the light of Cloninger’s psychobiological personality model. In this review, we searched the articles which examined the relationship between depression and Temperament and Character Inventory’s subscales, published between 2005 – 2014years by using Web of Science, ScienceDirect, GoogleScholar and Ulakbim databases.  As a result, it has reached both foreign and domestic total of 9article which appropriate to the scope of study.  Research findings are discussed in the context.While the high level of harm avoidance personality dimension is a factor for increasing the risk of depression, high level of self- management personality dimension seems to be a protective factor against depression. 

Key Words: Depression, Personality, Temperament, Character


Citing/ Referans gösterimi: Cankardaş, S. (2019). Clonınger’in Mizaç ve Karakter Boyutları ile Depresyon Arasınki İlişki: Gözden Geçirme Çalışması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (2): 129-134  doi:10.35365/ctjpp.19.1.16