Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (2):  116-122      

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.14                 Online Publication: 8.08.2019

 

Comparison of Sexual Attitudes and Attachment Styles of Patients With Bipolar І Disorder, Borderline Personality Disorder and Healthy Controls

Tolga ŞAKAR, Ayhan ÇAKICI EŞ

Abstract: The aim of this study is to analyze sexual attitudes and attachment styles of patients with Bipolar and Borderline pathologies. The sample includes 25 Bipolar and 25 borderline participants. 50 participants of control group were selected among nonpsychiatric patients at internal medicine service from Uşak State hospital. In the analyses of data One-Way ANOVA and Pearson Correlation were used. BPD and BD were determined as based on SCID 2 and DSM 5 in Uşak State Hospital by psychiatrist.Hendrick Brief Sexual Attitudes Scale (HSAS) were used to determine sexual attitudes. Attachment Styles were evaluated by Relationship Scales Questionnaire (RSQ). It was found stronger that there is a positive correlation between insecure attachments and individuals with BD and BPD. Findings indicated that were detected negative correlation among insecure attachments and utilitarian sexuality in individuals with BD and BPD. Future studies may be examine attack as well as euthymic periods even that should not limited as heterosexual humans.

Keywords: BD: Bipolar Disorder, BPD: Borderline Personality Disorder


Bipolar І Bozukluk, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Sağlıklı Kontrollerin Bağlanma Stilleri ve Cinsel Tutumlarının Karşılaştırılması

 Özet: Bu çalışmanın amacı bipolar ve borderline patolojileri olan hastaların cinsel tutumları ve bağlanma stillerini analiz etmektir. Çalışmaya bipolar grup olarak seçilen 25 katılımcı ve borderline grubu olarak seçilen 25 katılımcı dahil edildi. Uşak Devlet Hastanesi’nden iç hastalıkları servisinden psikiyatri dışı hastalar arasından 50 kontrol grubu katılımcısı seçildi. In the analyses of data One-Way ANOVA and Pearson Correlation were used. BPD ve BD Uşak Devlet Hastanesinde psikiyatrist tarafından SCID 2 ve DSM 5 esas alınarak belirlendi.Cinsel tutum, Hendrick Kısa Cinsel Tutum Ölçeği (HSAS) ile değerlendirildi.Bağlanma Stilleri, İlişki Ölçekleri Anketi (RSQ) ile değerlendirildi.Güvensiz bağlanmalarla BD ve BPD’li bireyler arasında güçlü pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bulgular, BD ve BPD’li bireylerde güvensiz bağlanmalarla faydacı cinsellik arasında negatif korelasyon tespit edildiğini göstermiştir. Gelecekteki çalışmalar heteroseksüel insanlar olarak sınırlandırılmamalı hem de atakların yanı sıra ötimik periyotlarda incelenmeli.

Anahtar kelimeler: BD: Bipolar Bozukluk BPD: Borderline Kişilik Bozukluğu

 


Citing/ Referans gösterimi:Şakar, T. & Çakıcı Eş, A., (2019). Comparison of Sexual Attitudes and Attachment Styles of Patients With Bipolar І Disorder, Borderline Personality Disorder and Healthy Controls. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1(2): 116-22 doi:10.35365/ctjpp.19.1.14