Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (2):  102-107            

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.12                 Online Publication: 8.08.2019

 

Sigara İçen Ve İçmeyen Bireylerin Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması

Serdal IŞIKTAŞ, Merve KARAFİSTAN, Dilan AYAZ, Ayşegül Sare YILMAZ

Özet: Bu çalışma;  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ikamet etmekte olan, sigara içen ve içmeyen kişilerin stresle başa çıkma tutumlarının ve anksiyete seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Günümüzde sigaraya başlama veya deneme yaşı çok küçük yaşlara inmiş, sigara tüketimi çok yaygın hale gelmiştir. Birey direnemeyeceğini düşündüğü bir durumla karşılaştığında beyin bazı uyarılar göndermeye başlar ve bu uyarıyla sempatik sinir sistemi devreye girer. Bu durum ‘’kaç, savaş ya da don’’ tepkileri olarak da adlandırılabilir. Solunum hızlanır, gözbebekleri büyür, vücut ısısı artar, kalp ve metabolizma normalinden çok daha hızlı çalışmaya başlarken sindirim yavaşlar. Bu aslında vücudumuzun kendini olası tehlikelerden koruma biçimidir. Fizyolojik olarak bu vücut değişimleri, tehlike ile başa çıkmaya çalışmamızı kolaylaştırmak için yaşanır. Stres ile sigara halk arasında ilişkilendirildiğinden, bu araştırmada amaçlanan esas durum sigara içenlerin mi yoksa sigara içmeyenlerin mi stresle daha iyi başa çıkabiliyor sorusuna cevap bulmaktır. Araştırmaya KKTC’de ikamet etmekte olan sigara içen ve içmeyen bireyler arasından rastgele 250 kişi dahil edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili fikir edinebilmek adına Kişisel Bilgi Formu ve araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek ve sorularımıza cevap bulabilmek için de Stresle Başa Çıkma ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sigara içmeyen katılımcıların BAE puanları arttıkça, kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım puanları azalmakta, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım puanları artmaktadır. Sigara içen katılımcıların BAE puanlarının artması sonucunda kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım puanlarının azaldığı, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım puanları arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sigara, Bağımlılık, Stres, Stresle Başa Çıkma Becerileri, Anksiyete, Dayanıklılık


 

Comparıson Of The Smokers And Non-Smokers In Terms Of Copıng Wıth Stress Behavıors

Abstract: Purpose of this study is to make comparison in terms of coping with stress and anxiety level between smokers and non-smokers who lives in Turkish Repuclic of Nothern Cyprus (TRNC). Nowadays; the age of the newly smokers is too young according to the past. Cigarette consumption has become very common. When people faces a diffucult situation, the brain starts sending some alerts. And with this alert, the body’s Sympathetic Nervous System begins to work. The Sympathetic Nervous System’s primary process is to stimulate the body’s fight-flight-or-freeze response. When the entire SNS is activated, there is a cascade of reactions from all the organ systems of the body which prepare the individual to deal with an emergency more easily. This includes an bronchial dilation, dilation of pupils, increase in hearth rate and metabolism, decrease in digestive system and more. This is actually the individual’s self-protection. Majority of the people defends that the stress and the cigarette consumption is in relation. According to this, our main purpose is the determine the fact about which group of people is more comfortable in the stressful situations. In this study, there are randomly selected 250 smokers or non-smokers who lives in TRNC. To get demographic information about our participants; we used the Personal Information Form. And for the main topic; we prefered the Coping With Stress and The Beck Anxiety Inventory (BAI). According to the results of the research; As the BAI scores of the non-smoking participants increased, the scores of self-confident and optimistic approaches decreased and scores of helpless and submissive approaches increased. As a result of the increase in the BAI scores of the smokers, it was concluded that the scores of self-confident and optimistic approaches decreased and the scores of helpless and submissive approaches increased.

Key Words: Cigarette, Tobacco Dependence, Stress, Coping with Stress Skills, Anxiety, Endurance


Citing/ Referans gösterimi: Işıktaş, S., Karafistan, M., Ayaz, D., Yılmaz & A. S. (2019). Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi. 1 (2): 102-107  doi:10.35365/ctjpp.1.12