Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (2): 85-92                  

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.10                 Online Publication: 8.08.2019

 

The Mediation Model of Actual-Ought Self-Discrepancy between Attachment Anxiety and Codependence

Cem MALAKÇIOĞLU

Abstract: In this study, it was aimed to investigate the mediating role of actual-ought self-discrepancy between attachment anxiety and codependence among a group of international university students in Turkey who are fluent in English. Considering the high intensity of agitation-related emotions in individuals with codependence, it is hypothesized that discrepancies between actual and ought to self-states scores are mediating the relationship between preoccupied-anxious attachment style and codependence scores. Data was collected between March and May 2016 from 67 (34 females, 33 males) university students with at least one dysfunctional significant other. They were recruited via e-mails and web-based online survey applications. The age range of the participants is between 18 and 25 (M=21, SD=2.074). In addition to a short socio-demographic information form, three self-report instruments were administered to participants: The Revised Adult Attachment Scale (RAAS), the Self Concept Questionnaire – Conventional Constructs (SCQ-CC), and the Codependent Questionnaire (CdQ). Regression and mediation analyses were utilized, and it was found that actual-ought self-discrepancies scores to mediate the relationship between preoccupied-anxious attachment and codependence scores. The results of the study are expected to have important implications for clinical interventions and prevention programs in addressing the attachment insecurities and emotion regulation difficulties of the individuals with codependence.

Key Words: Attachment, Self-Discrepancy, Codependence, Emotion Regulation, Intimate Relationships


Bağlanma Kaygısı ile Eş Bağımlılık Arasındaki İlişkide Gerçeklik-Gereklilik Benlik  Farklılığı Aracı Modeli

Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de öğrenim gören ve İngilizcesi akıcı olan bir grup uluslararası yabancı öğrenci arasında gerçeklik-gereklilik benlik farklılığının bağlanma kaygısı ile eş-bağımlılık arasındaki ilişkide oynadığı aracı rolü araştırılmıştır. Gerginlik içeren duyguların, eş-bağımlılığa sahip bireylerde yoğun yaşanmasını dikkate alarak, gerçeklik-gereklilik benlik farklılığı puanlarının bağlanma kaygısı ile eş-bağımlılık puanları arasındaki ilişkide aracı rolü oynadığı hipotezi ortaya koyulmuştur. Araştırmanın verileri 2016 yılı Mart ve Mayıs ayları arasında, hayatlarında en az bir yeterince işlevsel olmayan kişi bulunan 67 (34 kadın, 33 erkek) üniversite öğrencisinden İnternet uygulamaları ve e-posta aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların yaşları 18 ile 25 arasındadır (Ort.=21, SS=2.074). Kısa bir sosyo-demografik bilgi formuna ek olarak, katılımcılar üç ölçme aracını doldurmuşlardır: The Revised Adult Attachment Scale (RAAS), the Self Concept Questionnaire – Conventional Constructs (SCQ-CC), ve the Codependent Questionnaire (CdQ). Verilerin incelenmesinde, regresyon ve aracı değişken analizleri kullanılmıştır ve sonuç olarak gerçeklik-gereklilik benlik farklılığı puanlarının kaygılı bağlanma ve eş-bağımlılık puanları arasındaki ilişkide aracı rolü oynadığı bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarının, bağlanma ve duygu düzenleme sorunları olan karşılıklı bağımlılık ilişkisine sahip kişilere yardım etmek için klinik uygulamalarda ve önleme çalışmaları geliştirme ve uygulama açısından faydalı olacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Benlik Farklılığı, Eş Bağımlılık, Duygu Düzenleme, Yakın İlişkiler


Citing/ Referans gösterimi: : Malakçıoğlu, C. (2019). The Mediation Model of Actual-Ought Self-Discrepancy Between Attachment Anxiety and Codependence. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1(2): 85-92 doi:10.35365/ctjpp.19.1.10